Data uzyskania tytułu zawodowego, tytułu naukowego:
 • 2011 - doktor nauk ekonominczych -Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; temat pracy doktorskiej: "Wpływ portu lotniczgo na rozwój gospodarki regionu"
 • 2007 - magister ekonomii - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; temat pracy magisterskiej: "Ekspansja przewoźników niskokosztowych oraz ich wpływ na zmiany na rynku lotniczym oraz w sferze społeczno-ekonomicznej"
Dydaktyka:
 • Podstawy mikroekonomii
 • Ekonomia menedżerska
Problematyka badawcza:
 • mikroekonomia
 • ekonomika transportu lotniczego
 • infrastruktura transportu a rozwój gospodarczy
Ważniejsze publikacje:
Zeszyty naukowe:

 • Huderek-Glapska S., Zarządzanie portem lotniczym w warunkach konkurencji rynkowej, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Uwarunkowania-strategie-intstrumenty. red. M Sławińska, Zeszyty Naukowe Studia Doktorantów Nr 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, ss. 96-104.
 • Huderek-Glapska S., Wpływ liberalizacji rynku transportu lotniczego na efektywność funkcjonowania portów lotniczych, w: Zarządzanie organizacjami. Uwarunkowania – procesy – funkcje, red. M Sławińska, Zeszyty Naukowe Studia Doktorantów Nr 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, ss.100-109.
 • Huderek-Glapska S., Efekty rozbudowy infrastruktury transportu w procesie gospodarowania – klasyfikacja i metody pomiaru, w: Prace Katedry Mikroekonomii, red. A. Gaweł, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Huderek-Glapska S., Metoda nakładów i wyników w ocenie efektów ekonomicznych projektów infrastrukturalnych, w: Prace Katedry Mikroekonomii, red. M. Kokocińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, Poznań, 2011
Czasopisma naukowe:
 • Huderek-Glapska S., Port lotniczy w systemie transportu intermodalnego, LogForum, Vol 6, Issue 1, No 5, 2010, ss. 47-54.
 • Huderek-Glapska S., Economic benefits of market liberalization. Evidence from air transport in Poland. Journal of International Studies Vol.3, No 1, 2010, ss. 49-58.
 • Huderek-Glapska S., Oddziaływanie portu lotniczego na gospodarkę regionu, Przegląd Komunikacyjny, Nr 2, 2012, ss. 20-26
Rozdziały w monografiach:
 • Huderek-Glapska S., Jankiewicz J., Miejsce i rola portów regionalnych na polskim rynku usług lotniczych, w: M. Rekowski (red.) Regionalne porty lotnicze w Polsce charakterystyka i tendencje rozwojowe, Poznań 2011
 • Huderek-Glapska S., Charakterystyka pasażerów portów regionalnych, w: M. Rekowski (red.) Regionalne porty lotnicze w Polsce charakterystyka i tendencje rozwojowe, Poznań 2011
 • Huderek-Glapska S., Wpływ portu lotniczego na gospodarkę regionu, w: M. Rekowski (red.) Regionalne porty lotnicze w Polsce charakterystyka i tendencje rozwojowe, Poznań 2011
Materiały konferencyjne:
 • Huderek S., Znaczenie transportu lotniczego dla rozwoju miast i regionów. 
 • Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych Sympozja i Konferencje KKMU Nr 3, Kraków 2008, ss 431-436
 • Huderek-Glapska S., The contribution of transport infrastructure to regional development. A case study of an airport. New Economic Challenges, 1st International PhD Students Conference, Masaryk University, Brno 2009, ss. 153-158
 • Huderek-Glapska S., Public capital and regional economic development. Proceedings from international conference of PhD Students. Banska Bystrica 2009
 • Huderek-Glapska S., Oddziaływanie portu lotniczego na gospodarkę regionu, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna:Lotniska Użytku Publicznego Wschodniej Polski, 23-24.02.2012, Nałęczów