Wykształcenie:
2018 - teraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Ekonomii, Katedra Mikroekonomii, Studia doktoranckie w ramach Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich "Innowacyjna Gospodarka Otwarta".

2013-2015 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek: Zarządzanie, Studia magisterskie.

2012-2014 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Kierunek: Gospodarka przestrzenna, Specjalność: rozwój miast i regionów, Studia magisterskie.

2010-2013 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Kierunek: Geografia, Studia licencjackie.

08.2011-12.2011 Uniwersytet w Oslo, Wydział Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, Wyjazd w ramach programu ERASMUS.

2009-2012 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Kierunek: Gospodarka przestrzenna, Specjalność: gospodarka globalna i lokalna,                                 Studia licencjackie.

2006-2009 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu, Klasa o profilu matematyczno-geograficznym.

Doświadczenie zawodowe (odbyte praktyki i staże):
- Ministerstwo Skarbu Państwa w Warszawie - Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej,
- Ministerstwo Finansów w Warszawie - Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej,
- Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w Warszawie - Departament Funduszy Strukturalnych,
- Urząd Statystyczny w Poznaniu - Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych, Dział Analiz,
- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie - Departament Przygotowania Projektów Indywidualnych,
- PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu.

Dydaktyka:
- Podstawy mikroekonomii (wykład, ćwiczenia) - studia stacjonarne i niestacjonarne,
- Mikroekonomia (wykład, ćwiczenia) studia stacjonarne i niestacjonarne,
- Ekonomia menedżerska (ćwiczenia) studia stacjonarne i niestacjonarne,
- Obszary globalizacji (wykład) studia stacjonarne.

Problematyka badawcza: 
- Mikroekonomia,
- Fundusze unijne ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów zwrotnych,
- Rozwój regionalny,
- Rozwój społeczno-gospodarczy regionów.


Osiągnięcia i nagrody:
- Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim  2018/2019,2019/2020, 2020/2021
- Stypendium na dofinansowanie zadań projakościowych przyznawane przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w roku akademickim  2018/2019,2019/2020, 2020/2021
- Nagroda Parlamentu Studenckiego UEP w kategorii "Najlepszy doktorant" - 8 kwietnia 2019

Współpraca z praktyką gospodarczą:
- praca w firmach doradczych (tematyka związana z dotacjami unijnymi, doradztwo dla JST),
- analizy rynku,
- praca w firmie zajmujące się projektowaniem gier strategicznych.

Pełnione funkcje:
- członek Rady Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (kadencja 2016/2017),
- członek Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (kadencja 2016/2017),
 -  członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia, 
-   członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia,
-   członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych. 

Szkolenia:
"Prezentacja, analiza i przekształcanie danych z wykorzystaniem arkusza MS Excel" - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, 2020.

Publikacje:
Dostępne w Bazie Wiedzy UEP:
https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/reports/researcherReportHtml.seam?affil=&lang=pl&cid=678675