W trakcie konferencji odbędzie się sesja studencka, na którą zapraszamy obecnych studentów oraz niedawnych absolwentów. W szczególności zapraszamy do prezentowania wyników otrzymanych w ramach prac dyplomowych (magisterskich lub licencjackich), badań przeprowadzonych w ramach studenckich kół naukowych oraz koncepcji na przyszłe prace doktorskie.


W ramach sesji przewidziany jest ok. 15-minutowy referat oraz 5-minutowa dyskusja.Osoby referujące w tejże sesji są zwolnione z opłat.

Termin zgłoszeń: do 25 sierpnia 2022

Tytuł referatu wraz z imieniem i nazwiskiem osoby referującej, streszczeniem wystąpienia oraz imieniem i nazwiskiem ewentualnego promotora prosimy wysyłać na adres mailowy: iiei@konf.ue.poznan.pl

 

During the conference a student session will be held. We invite current students and  recent graduates to participate. In particular, we invite to present the results obtained as part of diploma theses (master's or bachelor's), research carried out as part of student research clubs and concepts for future doctoral dissertations. The session will include a 15-minute presentation and a 5-minute discussion.

Participants of this session may attend the Conference free of charge.

Deadline for applications: August 25, 2022
 
Please, send the title and abstract of the speech, the speaker's name and surname, and the supervisor's name and surname to the following e-mail address:  iiei@konf.ue.poznan.pl