Educating for 34 917 days
Aktualności

Rok 2021

Archiwum roku 2021
18 listopada 2021
Nagroda dla seminarzystki dr. Piotra Ratajczaka. Pani Anita Hończak, autorka pracy pt. „Postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu w pokoleniu Z”, zajęła 3. miejsce w XVI edycji konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu w kategorii prac licencjackich. Wyniki XVI edycji konkursu organizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego ogłoszone zostały 18 listopada w Warszawie podczas Kongresu Pośrednictwa Finansowego.

17 listopada 2021
Prof. C. Kochalski zaprezentował artykuł pt. "Polska gospodarka w okresie pandemii SARS-Cov-2: sytuacja finansowa przedsiębiorstw w kontekście decyzji i działań banku centralnego" na XXII Międzynarodowej Konferencji "Zarządzanie Finansami" organizowanej przez Uniwersytet Szczeciński.

11 listopada 2021

Szanowni Państwo,

czym w praktyce jest controlling? Czym jest zarządzanie informacją i dlaczego jest tak ważne? Jak będą wyglądały moje obowiązki, kiedy zostanę controllerem?

Jeżeli intrygują Państwa odpowiedzi na powyższe pytania oraz są Państwo zainteresowani praktycznymi aspektami pracy w controllingu, zapraszamy do koła naukowego SKN Controlling, działającego przy Katedrze Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.


Pierwsze spotkanie informacyjne, inaugurujące kolejny semestr działalności, odbędzie się we wtorek 16 listopada 2021 o godzinie 18:00 za pośrednictwem MS Teams.

Team code do kanału SKN Controlling to: td3ff8i.


Serdecznie zapraszamy!


dr Aleksandra Szulczewska-Remi

Aleksandra.Szulczewska-Remi@ue.poznan.pl

dr Dawid Szutowski

Dawid.Szutowski@ue.poznan.pl8 października 2021
Nakładem wydawnictwa Routledge ukazała się monografia naukowa autorstwa dra Dawida Szutowskiego pt. "Management Control Systems, Decision-Making and Innovation Development. The CDI Model" (poziom II wg Listy Wydawnictw MNiE, co z uwzględnieniem zwyżki dla dziedziny nauk społecznych oznacza 300 pkt.).Niniejsza książka stanowi ukoronowanie 4-letniego projektu naukowego. Monografia zawiera zarówno systematyczne rozważania koncepcyjne, jak i wyniki szeroko zakrojonych badań empirycznych prowadzonych w całej Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Nauki. W publikacji autor prezentuje kompleksowe podejście umożliwiające poprawę efektywności systemów rozwoju innowacji poprzez wykorzystanie systemów kontroli zarządczej. Dr Szutowski w sposób systematyczny konstruuje, a następnie empirycznie weryfikuje model Kontrola zarządcza – Decyzja – Innowacja (CDI), który obrazuje skomplikowaną sieć zależności występujących pomiędzy systemami kontroli zarządczej, jakością decyzji oraz efektywnością systemu rozwoju innowacji. Książka w sposób dogłębny wyjaśnia, dlaczego kontrola zarządcza ma fundamentalne znaczenie dla zarządzania innowacjami, a zaprezentowane w niej wyniki badań przyczyniają się do wzbogacenia wiedzy w zakresie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, w szczególności w takich jej subdyscyplinach jak: zarządzanie innowacjami, wspomaganie decyzji kierowniczych oraz zarządzanie finansami i rachunkowość menedżerska.

7 lipca 2021
ukazał się artykuł dr Aleksandry Szulczewskiej-Remi i dr Hanny Nowak-Mizgalskiej z Katedry Mikroekonomii pt. "Who really acts as an entrepreneur in the science commercialisation process: the role of knowledge transfer intermediary organisations" opublikowany w czasopiśmie Journal of Entrepreneruship in Emerging Economies (70 pkt.) wydanym przez Emerald Publishing.

2 lipca 2021
ukazał się artykuł dra P. Ratajczaka i dra G. MikołajewiczaThe impact of environmental, social and corporate governance responsibility on the cost of short- and long-term debt, Economics and Business Review, 21(2), 74-96, DOI: 10.18559/ebr.2021.2.6

1 lipca 2021
ukazał się artykuł dra G. Mikołajewicza i dra J. Nowickiego (współautorzy: B. Král i L. Šoljaková), Management Accountants' Professional Competences: Requirements In the Czech Republic and Poland. The Normative Approach and Business Practice, Acta Univ. Agric. Silvic. Mendel. Brun., 69(3), 379-393, DOI: 10.11118/actaun.2021.035

10 czerwca 2021
dr Grzegorz Mikołajewicz wziął udział w Konferencji Naukowej "Nowe odczytanie wartości – wyzwania społeczne i ekonomiczne", organizowanej przez Instytut Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.


22 kwietnia 2021
ukazała się książka pracowników Katedry CAFiW pt. "Analiza finansowa przedsiębiorstwa z aspektami zrównoważonego rozwojupod redakcją Grzegorza Mikołajewicza i Jarosława Nowickiego, Wydawnictwo UEP.


19-21 kwietnia 2021
dr Grzegorz Mikołajewicz wziął udział w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Sustainable Finance & Accounting: Economy - Ethics - Environment", organizowanej przez Katedrę Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Katedrę Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


15 kwietnia 2021
dr Agata Sierpińska-Sawicz wzięła udział w szkoleniu rozwijającym kompetencje do nauczania zorganizowanym przez UEP


15-16 kwietnia 2021
dr Grzegorz Mikołajewicz wziął udział w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Innovations and Entrepreneurship. Theory and Practice", organizowanej przez Akademię WSB.

luty 2021
ukazała się książka pt. "Kredyt Kupiecki.Ryzyko i sposoby jego ograniczania" autorstwa: Marii Sierpińskiej, Agaty Sierpińskiej-Sawicz, Małgorzaty Kowalik, Michała Zubka, wydawnictwo poltext


styczeń 2021
ukazała się książka pt. "Obligacje korporacyjne w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw" autorstwa: Marii Sierpińskiej, Małgorzaty Kowalik, Agaty Sierpińskiej-Sawicz, Michała Zubka, Wydawnictwo Naukowe PWN.