Biografia:
 • 2020 r. - profesor tytularny (belwederski) nauk społecznych
 • 2010 r. - profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • 2009 r. - kolokwium habilitacyjne, praca habilitacyjna „Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej”
 • 2000 r. - Podyplomowe Studia w zakresie podatków - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • 1996 r. - obrona pracy doktorskiej - "Ocena możliwości zastosowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w holdingach w Polsce" - promotor: prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska,

Pełnione funkcje
 • Kierownik Katedry Rachunkowości i Rewizji Finansowej
 • Członek Senatu UEP 2020-2024
 • Członek Rady Awansów Naukowych
 • Członek Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa UEP

 • Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich

 • Kierownik Studiów Podyplomowych Rachunkowość i Podatki
 • Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Obszary badawcze:
 • ogólna teoria rachunkowości,
 • rachunkowość finansowa jednostek gospodarczych i grup kapitałowych,
 • skonsolidowana sprawozdawczość finansowa,
 • społecznie odpowiedzialne inwestycje w sprawozdawczości przedsiębiorstw

Publikacje naukowe  (po habilitacji)

Monografie naukowe

1.       Remlein, M., 2019, Społecznie odpowiedzialne inwestycje w sprawozdawczości przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

2.       Remlein, M., 2013, Rachunkowość grup kapitałowych według polskiego prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

3.       Gabrusewicz, W., Remlein, M., 2011, Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa: jednostkowe i skonsolidowane, wyd. 2 zm., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa.

4.       Remlein, M., 2010, Skonsolidowane sprawozdania finansowe według Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

5.       Remlein, M., 2008, Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

 

Artykuły w czasopismach naukowych

1.    Remlein, M., 2018, Socially Responsible Investments in Financial Statements of Polish Public Companies, European Financial and Accounting Journal, 3, s. 37-53.

2.    Remlein, M., 2017, Strategie społecznie odpowiedzialnego inwestowania w polityce inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (88), s. 541-551.

3.    Remlein, M., 2017, Społecznie odpowiedzialne inwestowanie - analiza europejskiego i polskiego rynku w przekroju strategii inwestowania, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 92(148), s. 113-129.

4.    Remlein, M., 2016, Wpływ kapitału klienta na wartość przedsiębiorstwa., Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 147, s. 173-192.

5.    Remlein, M., 2016, Współkontrola przedsiębiorstwa w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2(80), s. 377-384.

6.    Remlein, M., 2016, Wpływ metody wyceny współkontrolowanego podmiotu na sytuację finansową wspólnika, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 285, s. 49-58.

7.    Remlein, M., 2016, Koszty i korzyści prezentowania dokonań przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego w zintegrowanym sprawozdaniu, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 23 t.2, s. 51-59.

8.    Remlein, M., 2015, Doświadczenia polskich grup kapitałowych w zakresie zintegrowanej sprawozdawczości, Studia Oeconomica Posnaniensia, 3(1), s. 149-166.

9.    Remlein, M., 2015, Wycena współkontrolowanych podmiotów i porozumień oraz ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym , Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 224, s. 185-198.

10.    Remlein, M., 2015, Self-billing w transakcjach handlowych pomiędzy podmiotami grupy kapitałowych , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 399, s. 401-408.

11.    Remlein, M., 2015, The financialization process in the activity of polish companies, ВісникЖДТУ. Серія: Економічнінауки / Visnik Zhytomyr State Technological University, 4 (74), s. 69-75.

12.    Remlein, M., 2015, Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych branży paliwowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82 (138), s. 129-139.

13.    Remlein, M., 2015, Wpływ finansyzacji gospodarki na wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, s. 169-180.

14.    Remlein, M., 2014, Teoria a nauka rachunkowości, Studia Oeconomica Posnaniensia,  2(4), s. 120-134.

15.    Remlein, M., 2014, Cash pooling jako instrument zarządzania środkami pieniężnymi w grupie kapitałowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 830, s. 135-145.

16.    Remlein, M., 2014, Wycena jako instrument polityki rachunkowości grupy kapitałowej - konieczność wyboru czy możliwość kreowania obrazu grupy kapitałowej?, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 201, s. 277-287.

17.    Remlein, M., 2013, Konsolidacja środków pieniężnych jako instrument zarządzania przepływami pieniężnymi w grupie kapitałowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 289, s. 478-486.

18.    Remlein, M., 2013, Polityka rachunkowości grupy kapitałowej w zakresie wyceny, Studia Oeconomica Posnaniensia, 1(8), s. 43-56.

19.    Remlein, M., 2013, Zmiany w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych. MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 74(130), s. 167-180.

20.    Remlein, M., 2012, Cash pooling czy netting? W poszukiwaniu efektywnych instrumentów zarządzania finansami grupy kapitałowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 233, s. 87-99.

21.    Remlein, M., 2011, Koncepcja prezentacji całkowitych dochodów w sprawozdaniu finansowym według IASB i FASB, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 174, s. 122-134.

22.    Remlein, M., 2011, Koncepcje skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej a kapitał mniejszości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 191, s. 140-151.

23.    Remlein, M., 2011, Koncepcje wyceny "wartości firmy" a wiarygodność sprawozdania finansowego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1/1, s. 351-359.

24.    Remlein, M., 2010, Funkcja informacyjna rachunkowości a wycena według wartości godziwej, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 14, s. 158-165.

25.    Remlein, M., 2010, Accounting principles and the directions of changes in international financial reporting standards, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 163, s. 107-118.

26.    Remlein, M., 2009, Wycena wartości firmy według polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 542, s. 389-399.

27.    Remlein, M., 2009, Metoda nabycia a metoda łączenia udziałów w procesie łączenia jednostek gospodarczych – rozwiązania krajowe i międzynarodowe., Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 49(105), s. 213-223.

28.    Remlein, M., 2009, Model wyceny i prezentacji inwestycji kapitałowych w sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 117, s. 95-110.

 

Współautorskie publikacje naukowe w opracowaniach zbiorowych

1.      Remlein, M., Roška, V., 2018, The Financialisation in the Activity of Listed Companies in Poland and Croatia, International Journal of Public Administration, Management and Economic Development, vol. 3, no. 2, s. 9-17. 

2.      Remlein, M., Ksendzuk, V., 2018, Управлениевалютнымирискамииучетхеджированиясравнениепольскогоиукраинскогонормативногорегулирования, ВісникЖДТУ. Серія: Економічнінауки / Visnik Zhytomyr State Technological University, 2(40), s. 37-43.

3.      Remlein, M., Ksendzuk, V., 2018, Rachunkowość instrumentów finansowych w procesie zarządzania ryzykiem walutowym - praktyka polskich i ukraińskich przedsiębiorstw, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 522, s. 77-97.

4.      Roška, V., Remlein, M., 2018, Debt to Equity Ratio of Listed Companies in Croatia and Poland, Economic and Social Development, University of Split, University North & Mohammed V University in Rabat,  s. 518-526.

5. Remlein, M., 2018, Inwestycje i instrumenty finansowe, w: Wiktor Gabrusewicz (red.), Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, s. 79-144.

6.      Remlein, M., Ksendzuk, V., 2018, Rachunkowość w procesie zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach w Polsce i na Ukrainie, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (94), s.275-285.

7.      Roška, V., Remlein, M., 2018, Accounting Policy of Long-term Material and Non-material Assets of Listed Companies in Croatia and Poland, Knowlegde for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development , s. 391-398.

8.      Remlein, M., Ksendzuk, V., 2018, Rachunkowość w procesie zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach w Polsce i na Ukrainie, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 522, s. 77-97.

9.      Remlein, M., Ksendzuk, V., 2018, Rachunkowość instrumentów finansowych w procesie zarządzania ryzykiem walutowym – praktyka polskich i ukraińskich przedsiębiorstw, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 522, s. 77-97.

10.  Remlein, M., Rówińska, M., 2017, Financial Instruments In Financial Statements Of Polish Public Companies, Knowledge for Market Use 2017: People in Economics - Decisions, Behavior and Normative Models, Petra Slavíčková (red.), Palacký Universit, s. 323-330.

11.  Remlein, M., 2017, Development of Socially Responsible Investments on European Market, w: Integrated Politics of Research and Innovations, Association of Economists and Managers of the Balkans, s. 471-478.

12.  Remlein, M., 2017, Corporate Social Responsibility Reporting by Polish Public Companies, w: Knowledge for Market Use 2017: People in Economics - Decisions, Behavior and Normative Models International Scientific Conference Proceedings / Petra Slavíčková (red.), Palacký Universit, s. 331-339.

13.  Błażyńska, J., Remlein, M., 2016, Development of financial reporting of Polish enterprises from 1989 to 2015 , The Business and Management Review, 7 (2), s. 114-122.

14.  Remlein, M., Romanchuk, K., 2016, Obciążenia podatkowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i na Ukrainie, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (83), s. 241-252.

15.  Remlein, M., 2015, Przedmiot i metody badawcze rachunkowości w: Aldona Kamela-Sowińska (red.), Rachunkowość Warta Poznania. Teoria i historia rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Rachunkowości, Poznań, s. 165-173.

16.  Remlein, M., 2014, 20 lat konsolidacji sprawozdań finansowych polskich grup kapitałowych w: 20 lat ustawy o rachunkowości: kierunki zmian i ich wpływ na sprawozdawczość i rewizję finansową, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Poznań, s. 80-93.

17.  Remlein, M., 2014, Wycena i rozliczanie wartości firmy jako instrument zarządzania wynikami grupy kapitałowej w: J.Chluska, J.Rubik (red.), Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka : aspekty teoretyczne., Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 212-224.

18.  Remlein, M., 2014, Rachunkowość inwestycji współkontrolowanych- zarys problemu w: Henryk Lelusz i Renata Burchart (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 305-318.

19.  Remlein, M., Jastrzębowski, A., 2013, Historyczne uwarunkowania rozwoju funkcji rachunkowości w: A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy : Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH (Szkoły Głównej Handlowej), Warszawa, s. 415-429.

20.  Remlein, M., 2012, Cash pooling - efektywny instrument zarządzania finansami grupy kapitałowej w: Sławomir Sojak (red.), Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 465-480.

21.  Remlein, M., 2011, Inwestycje w: Wiktor Gabrusewicz (red.), Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, s. 103-204.

22.  Remlein, M., 2010, Capital Investment Valuation in a Holding Group. Model Approach w: W. Frąckowiak, C. Kochalski (red.), Modern Managerial Finance : New Trends and Research Areas., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 169 -187.

23.  Remlein, M., 2009, Rachunkowość fuzji i przejęć w: Frąckowiak Waldemar (red.), Fuzje i przejęcia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa, s. 190-241.


Dydaktyka:

Prowadzone przedmioty:
   • Podstawy rachunkowości

   • Rachunkowość

   • Rachunkowość finansowa

   • Rachunkowość zarządcza

   • Sprawozdawczość finansowa

   • Rachunkowość grup kapitałowych

   • Konsolidacja sprawozdań finansowych

   • Seminarium dyplomowe (licencjackie)

   • Seminarium magisterskie
   • Seminarium podyplomowe
Hobby:

 • jazda na rowerze
 • nordig walking
 • jazda na nartach