Proces zdobywania kwalifikacji zawodowej CGMA jest podzielony na cztery poziomy, z których każdy jest rozwinięciem poprzedniego. Studenci uczestniczący w programie mogą rozpocząć naukę na poziomie najbardziej odpowiednim do ich aktualnej wiedzy i posiadanych umiejętności. Kwalifikację zawodową CGMA można otrzymać zdając szereg egzaminów weryfikujących wiedzę i kompetencje w na czterech poziomach w ramach trzech filarów.


Filar E (Enterprise) koncentruje się na roli funkcji finansowej i jej interakcji z organizacją poprzez wykorzystanie danych i technologii. Analizuje modele biznesowe oraz metody zarządzania ludźmi i projektami, aby osiągnąć cele organizacyjne. Zajmuje się formułowaniem i wdrażaniem strategii.


Zdawane egzaminy: BA1, E1, E2, E3


Filar P (Performance) wykorzystuje narzędzia i techniki rachunkowości zarządczej oraz zarządzania ryzykiem umożliwiające ocenę realności wykonania obranej strategii, a także pozwalające na  monitorowanie procesu jej wdrażania. Filar ten pokazuje, jak wykorzystać znajomość specyfiki poszczególnych kosztów do konstruowania budżetów, podejmowania decyzji dotyczących cen i wydatków kapitałowych, zarządzania kosztami i wydajnością. Rozwija umiejętności stopniowego identyfikowania ryzyka, jego klasyfikowania i oceny, a także zarządzania nim.


Zdawane egzaminy: BA2, P1, P2, P3


Filar F (Financial) koncentruje się na rachunkowości finansowej i obowiązkach sprawozdawczych organizacji. Wymaga to zrozumienia ram regulacyjnych i wymogów dotyczących sprawozdawczości zewnętrznej, a także umiejętność sporządzania i oceny złożonych sprawozdań finansowych w celu przedstawienia sytuacji finansowej i wyników organizacji. W programie tego filara uwzględniono również opodatkowanie przedsiębiorstw, a także skutki podatkowe decyzji finansowych. Materiał porusza również kwestie formułowania strategii finansowej, co wiąże się z opracowaniem strategii organizacyjnej (Filar E) oraz oceną ryzyka (Filar P).


Zdawane egzaminy: BA3, F1, F2, F3

 

Poziom Certificate Level


To pierwszy poziom nauki w ramach zdobywania kwalifikacji CGMA, który przeznaczony jest dla osób, które nie miały wcześniej styczności z rachunkowością, finansami czy zarządzaniem lub ich wiedza w tym zakresie jest niewielka. Nauczanie obejmuje podstawowe umiejętności biznesowe i finansowe, jednakże swoim spektrum wykraczają one dalece poza zwykłą rachunkowość finansową. Zaliczenie tego poziomu wymaga zdania egzaminów BA1, BA2, BA3 oraz BA4.


Dzięki posiadaniu przez UEP statusu CIMA Advanced University Partner studenci studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na UEP na kierunku Rachunkowość i finanse biznesu nie muszą zaliczać tych egzaminów.


Poziom Operational


Jest to pierwszy poziom kwalifikacji zawodowych, który składa się z trzech komputerowych testów obiektywnych (E1, P1, F1) i jednego egzaminu ze studium przypadku (Operational Case Study). Poziom operacyjny koncentruje się na krótkoterminowej perspektywie i implementacji decyzji zarządczych. Kandydaci będą mogli współpracować z innymi osobami w organizacji i korzystać z odpowiednich danych i technologii w celu przełożenia decyzji zarządczych na konkretne krótkoterminowe działania. Po pomyślnym ukończeniu tego poziomu studenci otrzymają CIMA Diploma in Management Accounting (CIMA Dip MA).


Poziom Operational w programie CGMA® Finance Leadership Program


Dzięki CGMA® Finance Leadership Program na UEP dostęp do poziomu operacyjnego mają studenci wszystkich kierunków. Co więcej, uczestnicy programu FLP nie muszą przystępować do zewnętrznych egzaminów testowych (E1, P1, F1) gdyż wszystkie te poziomy realizowane są przez studenta na platformie e-learningowej i zaliczane po pozytywnym ukończeniu określonej liczby zadań. Pozostaje jedynie zaliczenie egzaminu w formie studium przypadku (Operational Case Study), wieńczącego realizację każdego z poziomów certyfikacji (operacyjnego, zarządczego i strategicznego).

Mimo, iż studenci kierunku Rachunkowość i finanse biznesu nie muszą zaliczać na platformie e-learningowej poziomów E1, P1, F1 i mogą od razu przystąpić do egzaminu Operational Case Study (OCS) to nie zalecamy takiego postępowania. Materiał realizowany na poziomie operacyjnym jest bardzo obszerny (około 2000 stron w formie książkowej) i w dodatku prezentowany w języku angielskim, co powoduje, że niezwykle ciężko jest zaliczyć z wynikiem pozytywnym egzamin OCS bez przerobienia całości materiałów z poziomów E1, P1, F1.


Poziom Management


Jest to drugi poziom kwalifikacji zawodowych, który składa się z trzech komputerowych testów obiektywnych (E2, P2, F2) i jednego studium przypadku (Management Case Study). Poziom zarządzania koncentruje się na przekładaniu decyzji długoterminowych na plany średnioterminowe. Kandydaci będą mogli wykorzystywać dane i odpowiednią technologię do zarządzania osiągnięciami organizacji oraz poszczególnych jej komórek, przydzielać zasoby niezbędne do realizacji określonych działań, monitorować i raportować wykonanie podjętych decyzji, a także przygotowywać i interpretować sprawozdania finansowe. Po pomyślnym zakończeniu tego poziomu otrzymasz dyplom CIMA Advanced Diploma in Management Accounting (CIMA Adv Dip MA).

Do nauki na tym poziomie nauczania mogą przystąpić studenci, którzy pomyślnie ukończyli poziom Operational. Na tym etapie nie przysługują już żadne zwolnienia. Niezależnie zatem od tego jaki kierunek studiów realizujecie, chcąc uzyskać CIMA Advanced Diploma in Management Accounting musicie zaliczyć wszystkie cztery egzaminy z poziomu Management: trzy testowe, a więc E2, P2 i F2 oraz egzamin w formie studium przypadku (Management Case Study).


Poziom Management w programie CGMA® Finance Leadership Program


Dzięki CGMA® Finance Leadership Program na UEP uczestnicy programu, którzy ukończyli pomyślnie poziom operacyjny nie muszą przystępować do zewnętrznych egzaminów testowych (E2, P2, F2) gdyż wszystkie te poziomy realizowane są na platformie e-learningowej i zaliczane po pozytywnym ukończeniu określonej liczby zadań. Podobnie jak w przypadku poziomu operacyjnego, studentom którzy zrealizowali całość materiału z zakresu E2, P2 i F2 pozostaje przystąpienie do egzaminu w formie studium przypadku (Management Case Study). Jest to jedyny egzamin jaki na każdym poziomie należy realizować zewnętrznie.


Poziom Strategic


Jest to trzeci poziom kwalifikacji zawodowych, który tak jak dwa poprzednie składa się z trzech komputerowych testów obiektywnych (E3, P3, F3) i jednego egzaminu ze studium przypadku (Strategic Case Study). Poziom strategiczny koncentruje się na podejmowaniu długoterminowych decyzji strategicznych. Kandydaci będą mogli wspierać liderów organizacji w tworzeniu strategii, oceniać i zarządzać ryzykiem, które może uniemożliwić organizacjom pomyślne jej wdrożenie, wyceniać organizacje oraz pozyskiwać środki finansowe niezbędne do jej realizacji. Studenci, którzy pomyśle zaliczą egzamin Strategic Case Study (SCS) po spełnieniu wymagań praktycznych zostaną dopuszczeni do członkostwa w stowarzyszeniu i otrzymają tytuły Associate Chartered Management Accountant (ACMA) i Chartered Global Management Accountant (CGMA).


Poziom Strategic w programie CGMA® Finance Leadership Program


Dzięki CGMA® Finance Leadership Program na UEP uczestnicy programu, którzy ukończyli pomyślnie poziom operacyjny nie muszą przystępować do zewnętrznych egzaminów testowych (E3, P3, F3) gdyż wszystkie te poziomy realizowane są na platformie e-learningowej i zaliczane po pozytywnym ukończeniu określonej liczby zadań. Podobnie jak w przypadku poziomu operacyjnego, studentom którzy zrealizowali całość materiału z zakresu E3, P3 i F3 pozostaje przystąpienie do egzaminu w formie studium przypadku (Management Case Study). Jest to jedyny egzamin jaki na każdym poziomie należy realizować zewnętrznie.