Uczelnia działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2016 roku poz. 1842, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (j.t. Dz.U. z 2017 roku poz. 1789, z późn. zm.), dekretu z dnia 26 października 1950 roku o przekształceniu Akademii Handlowej w Poznaniu na Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Poznaniu (Dz. U. z 1950 roku nr 49 poz. 444), który nadał Uczelni status państwowej wyższej szkoły akademickiej, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1974 roku w sprawie zmiany nazw wyższych szkół ekonomicznych (Dz.U. z 1974 roku nr 17 poz. 95), Ustawy z dnia 23 października 2008 roku o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Dz.U. z 2008 roku nr 220 poz. 1421).

Aktami regulującymi funkcjonowanie Uczelni są również Statut Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Regulamin Organizacyjny Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.