Prace naukowe przewidziane do realizacji w Pracowni POŚ obejmują badania z zakresu oceny oddziaływania na środowisko. Pracownia POŚ została wyposażona w oprogramowanie Umberto. Oprogramowanie Umberto stanowi jedno z najbardziej zaawansowanych oraz kompleksowych narzędzi na świecie stosowanych w zakresie pomiaru ekologiczności oraz zarządzania cyklem życia wyrobów i procesów. Umberto, posiada bogatą funkcjonalność poszerzoną o moduły MFA, LCC, Eco-efficiency i Energy management.

Prace naukowe prowadzone w ramach Pracowni POŚ obejmują zagadnienia związane z oceną poziomu zanieczyszczeń akustycznych i chemicznych w środowisku. Prace te są w naturalny sposób podzielone na dwa uzupełniające się obszary, obejmujące odpowiednio nowoczesne układy do pomiaru poziomu hałasu oraz graficznej formy prezentacji uzyskanych wyników. Drugi obszar badawczy dotyczy możliwości wydzielania i rozdzielania substancji chemicznych z próbek środowiskowych, ich identyfikacji oraz określanie poziomu stężeń. Uzupełnieniem tej grupy prac naukowo-badawczych jest prognozowanie sposobu rozprzestrzeniania się tych zanieczyszczeń w rzeczywistym środowisku w oparciu o dostępne dane dotyczące wielkości zanieczyszczeń, dane klimatyczne, meteorologiczne, topograficzne, parametry fizykochemiczne zanieczyszczeń, informacje pochodzące ze stacji monitoringu, dane z jednostek kontrolno-pomiarowych, aktualne normy i inne regulacje oraz odpowiednie symulacje komputerowe.
Połączenie wszystkich tych informacji pozwala na opracowanie prognozy przestrzennego rozprzestrzeniania się wybranych zanieczyszczeń akustycznych i chemicznych z badanych emitorów w postaci map dla konkretnego terenu.

Pracownia POŚ składa się z następujących elementów infrastruktury:

Stanowisko analizy oceny poziomu hałasu:


 • Cyfrowy analizator dźwięku DSA-50 – urządzenie to pozwala na połączenie w sobie funkcjonalności miernika poziomu dźwięku, analizatora oktawowego oraz analizatora 1/3-oktawowego. Dokładność pomiarów intensywności hałasu realizowanych przy użyciu tego analizatora odpowiada klasie 1. Aparat wykorzystuje cyfrowe przetwarzanie mierzonego sygnału, co umożliwia pomiar większości parametrów charakteryzujących hałas na stanowiskach pracy, przy pomiarach środowiskowych oraz w wielu innych zastosowaniach.
 • Program Wykres hałasu dla Windows z edytorem ZEWHALAS (firma ProEko) – umożliwia wprowadzanie oraz graficzne przedstawienie danych pomiarowych dotyczących natężenia dźwięku na podstawie wyników obliczeń przeprowadzonych przez program ZEWHALAS.

Stanowisko analizy składu chemicznego zanieczyszczeń:


 • Chromatograf HPLC wraz z oprogramowaniem. Przyrząd służy przeprowadzania rozdzielanie próbek środowiskowych oraz przeprowadzania oznaczeń ilościowych zanieczyszczeń środowiskowych oraz oznaczania substancji obecnych w skażonych produktach. Umożliwia określenie jakościowego składu chemicznego wytypowanych substancji obecnych w środowisku.
 • Spektrofotometr UV/VIS wraz z oprogramowaniem. Przyrząd ten służy do identyfikacji grup funkcyjnych oraz oznaczania ilościowego składników chemicznych wchodzących w skład zanieczyszczeń środowiskowych. Ponadto stosując odpowiednie zestawy substancji wzorcowych przyrząd umożliwia określenie ilościowego składu chemicznego wytypowanych substancji obecnych w środowisku.
 • Spektrofotometr IR/NIR wraz z oprogramowaniem. Przyrząd ten służy do identyfikacji grup funkcyjnych składników chemicznych obecnych wchodzących w skład zanieczyszczeń środowiskowych. Przyrząd stwarza możliwość potwierdzenia budowy chemicznej uprzednio rozdzielonych i wydzielonych składników chemicznych wchodzących w skład wytypowanych substancji chemicznych obecnych w środowisku.

Stanowisko analiz środowiskowych:


Program Umberto – program umożliwia wykonywanie różnorodnych analiz, do których zaliczyć można:

 • środowiskową ocenę cyklu życia (LCA),
 • ocenę kosztów cyklu życia (LCC),
 • analiza przepływu materiałów (ang. Material Flow Analysis – MFA),
 • analizę Eco-efektywności (ang. Ecoefficiency)
 • pomiar śladu węglowego (ang. Carbon Footprint),
 • analizy z zakresu zarządzania energią (ang. Energy Management).

Stanowisko analizy przestrzennego rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń chemicznych i akustycznych:


Program Operat FB dla Windows (firma ProEko) wraz z niezbędnymi modułami (SPALANIE, SAMOCHODY ver. Corinair do pakietu Operat, CHLODNIE KOMINOWE do pakietu Operat) – oprogramowanie służy do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych. Umożliwia:
 • obliczanie wielkości emisji zanieczyszczeń oraz pyłów do atmosfery,
 • rysowanie map rozmieszczenia zanieczyszczeń substancji gazowych,
 • rysowanie map rozmieszczenia pyłów.