W ramach Pracowni PEO prowadzone są prace naukowe dotyczące systemów informacyjnych dla zarządzania zdecentralizowanym systemem elektroenergetycznym (generacją rozproszoną/rozsianą i mikrosieciami elektroenergetycznymi), zarządzania informacją na rynku energii (pochodzącą z inteligentnych mierników energii, inteligentnych sieci), a także redukcji zmienności zużycia (badanie i wykorzystywanie reakcji strony popytowej). Istotnym elementem jest prognozowanie zużycia i produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem danych pozyskanych z Internetu (płytkiego, jak i głębokiego), które dotyczą czynników zewnętrznych mogących mieć wpływ na wielkość produkowanej/zużywanej energii.


W zakresie inteligentnych systemów informacyjnych energetyki, dostępna jest odpowiednia infrastruktura oraz oprogramowanie:

  • Infrastruktura, konieczna w przypadku prowadzenia badań powiązanych z funkcjonowaniem obecnego rynku energii elektrycznej obejmuje w szczególności wysokowydajne komputery umożliwiające przetwarzanie znacznych ilości danych (ang. big data), często w pamięci operacyjnej (ang. in-memory computing). Inną klasą urządzeń są same mierniki energii, umożliwiające pozyskiwanie danych, dotyczących poziomu zużycia i wytwarzania energii na poziomie prosumenta lub urządzenia. Korzystne z punktu widzenia proponowanych badań jest zarówno pozyskiwanie takich danych od grupy odbiorców (ochotników), jak i przeprowadzanie symulacji z wykorzystaniem tych urządzeń.
  • Dane pozyskane bezpośrednio od operatorów lub właścicieli źródeł wytwórczych, lub poprzez instalację odpowiednich urządzeń u odbiorców.
  • Oprogramowanie to w szczególności pakiety oprogramowania obliczeniowego, umożliwiające także symulację modeli mikrosieci elektroenergetycznych.


Pracownia PEO składała się z następujących elementów infrastruktury:

  • Stanowisko zbierania i analizy danych odnawialnych źródeł energii – generacja solarna;
  • Stanowisko zbierania i analizy danych odnawialnych źródeł energii – generacja wiatrowa;
  • Stanowisko obliczeń i symulacji:
  • Oprogramowanie pozwalające na przeprowadzanie zaawansowanych obliczeń oraz symulacji komputerowych: MATLAB i pakiet Simulink;
  • Stacja robocza z oprogramowaniem MATLAB/Simulink