Celem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Innowacyjne przedsiębiorstwa czerpać muszą z rozwoju nauki, w szczególności zaś nauki polskiej, pozwalającej na uzyskanie rozwiązań problemów dopasowanych do polskich realiów gospodarczych, będących jednocześnie zgodnych ze światowym stanem wiedzy.
Dlatego właśnie cel główny POIG musi być realizowany przez zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, która prowadzi do powstawania produktów innowacyjnych oraz pozwala na zwiększenie udziału polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym. Dla osiągnięcia celu zwiększenia roli nauki, konieczne jest zbudowanie infrastruktury pozwalającej na prowadzenie badań nieodstających zakresem i wnikliwością od badań prowadzonych w ośrodkach zagranicznych.

Celem działania 2.3 jest „zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie jednostkom naukowym mającym siedzibę w Polsce łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.”

Architektura Laboratorium InnoUEPW ramach projektu założono realizację unikalnego Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP, które składa się z kilku specjalistycznych, tematycznych pracowni badawczych ze wspólną bazą obliczeniową i przechowywania danych.

W ramach projektu utworzonych zostało 7 specjalistycznych pracowni tematycznych:
Pracownie są połączone wspólną infrastrukturą sieciową i współdzielą segment obliczeniowy i przechowywania danych pod nazwą CORE (Common Operational Research Environment).