Zasięg wykorzystania rezultatów Projektu

 
Laboratorium InnoUEP posiada strukturę sprzyjającą jego późniejszemu rozwojowi i modernizacji (część centralna CORE i pracownie satelickie). Dzięki temu, CORE będzie mógł być wykorzystywany w nowych, niezwiązanych z opisywanymi w Projekcie kierunkami badań i inicjatywach badawczych wymagających większej mocy obliczeniowej, a także w przypadku dołączania do niego nowych pracowni (zakupionych w ramach pozyskanych projektów). Takie podejście zapewnia, że wszystkie zespoły badawcze uczelni zyskają łatwy dostęp do infrastruktury, z której będą mogły korzystać zdalnie, a osiągnięty w ten sposób efekt racjonalizacji zasobów, przełoży się także na efektywność kosztową rozwiązania. Istnienie infrastruktury w jednostce dodatkowo sprzyja transferowi wiedzy w zakresie jej wykorzystania między grupami badawczym.

Grupy odbiorców:


  • Jednostki naukowe krajowe i zagraniczne,
  • Przedsiębiorstwa (współpracujące w projektach, zamawiające na UEP badania celowe lub ekspertyzy, a także będące beneficjentami rozwiązań opracowanych w ramach projektów),
  • Użytkownicy końcowi (korzystający z opracowanych aplikacji).


Kraje, z którymi współpracują naukowo zespoły biorące udział w Projekcie