Zgodnie z podpisaną w dniu 10 maja 2022 r. przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wydłużono termin ostatecznego zakończenia przewodów doktorskich wszczętych na podstawie poprzednich przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki o rok tj. do dnia 31 grudnia 2023 roku.

 

Mając na uwadze powyższe, zatwierdzone przez poszczególne Rady Wydziałów terminy zakończenia przewodów doktorskich należy traktować jako terminy instrukcyjne i w odniesieniu do tychże przewodów należy przyjąć, iż nieodwołalną datą ich zamknięcia jest 31 grudnia 2023 roku.