Rekrutacja trwa do 30.09.2015 


Cena studiów: 4200 zł.

W przypadku płatności jednorazowej termin płatności upływa 30.10.2015r. Możliwa płatność w czterech ratach. 


Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.


Dokumenty aplikacyjne:
  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
  • ksero dowodu osobistego
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych
Kwestionariusz, podanie, zobowiązanie oraz oświadczenie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Studiów Podyplomowych
Wielkopolska Szkoła Biznesu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10,
Budynek Altum, p.513
61-875 Poznań

pn-pt. w godz. 7.00-15.00 

tel. 61 856 90 88 61 856 90 88 (89)

bsp@ue.poznan.pl


Uwaga!


Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.
W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §21.1 pkt.2 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.