Cel studiów:Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej i praktycznej  wiedzy z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości instytucji finansowych niezbędnej do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych tych podmiotów. Zdobyta wiedza  może być przydatna także osobom zarządzającym instytucjami finansowymi, analitykom i doradcom finansowym, kandydatom na biegłych rewidentów itp.

W trakcie Studiów słuchacze nabywają umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych w bankach, zakładach ubezpieczeń, towarzystwach funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszach inwestycyjnych i emerytalnych.

Ważnym elementem kształcenia jest poznanie przez studentów zasad rachunkowości instrumentów finansowych, metod i procedur konsolidacji sprawozdań finansowych a także systemu podatkowego instytucji finansowych. W trakcie zajęć studenci mają możliwość poznania najnowszych rozwiązań w zakresie systemów kontroli wewnętrznej i roli audytu wewnętrznego w instytucjach finansowych.Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem. Mogą być nimi absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych.