Komisja Rektorska ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Akcja Fair Play na UEP

Rekomendacje w sprawie postępowania wobec studentów naruszających zasadę uczciwości

Szanowni Państwo,
W ostatnim czasie zapoczątkowaliśmy na naszej Uczelni kampanię przeciwko oszukiwaniu, plagiatowaniu oraz innym formom nadużywania zaufania. Niestety zdarzenia tego typu mają miejsce, a naszym obowiązkiem jest stanowczo na nie reagować. Ponieważ nie mamy sprecyzowanych zasad postępowania w odniesieniu do takich sytuacji, chcielibyśmy Państwu zarekomendować przyjęcie wspólnego wzorca. Zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania starajmy się uważnie sprawdzać prace studentów zarówno zaliczeniowe (cząstkowe i końcowe), jak i dyplomowe pod kątem respektowania prawa ochrony własności intelektualnej. Przypominamy, że w sytuacji podejrzeń możliwe jest sprawdzenie także pracy zaliczeniowej w systemie antyplagiatowym.
W przypadku wykrycia nadużycia proponujemy powiadomienie – zgodnie ze ścieżką służbową – kierownika katedry, który z kolei informuje dziekana (macierzystego dla studenta) wydziału, który po rozpoznaniu sprawy podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu wobec studenta. Może to być przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej i ewentualne sporządzenie notatki o zdarzeniu, która będzie przechowywana w teczce osobowej studenta. W odniesieniu do poważniejszych nadużyć dziekan powiadamia Rektora ds. Edukacji i Studentów, który przekazuje sprawę Rzecznikowi Dyscyplinarnemu lub Sądowi Koleżeńskiemu. Rzecznik kieruje wniosek o ukaranie do Rektora (w przypadku kary upomnienia) lub do komisji dyscyplinarnej (w przypadku kar surowszych) albo postępowanie umarza. Komisja dyscyplinarna orzeka co do popełnionego czynu i wymierza karę.
Jednocześnie apelujemy do Państwa o przypominanie studentom o zasadach uczciwości i rzetelności, którymi powinien kierować się student i absolwent naszej Uczelni.


Szanowni Studenci,
W ostatnim czasie zapoczątkowaliśmy na naszej Uczelni kampanię przeciwko oszukiwaniu, plagiatowaniu oraz innym formom nadużywania zaufania. Niestety zdarzenia tego typu mają miejsce, a naszym obowiązkiem jest stanowczo na nie reagować. Wykładowcy uważnie sprawdzają prace zarówno zaliczeniowe (cząstkowe i końcowe), jak i dyplomowe pod kątem respektowania prawa ochrony własności intelektualnej.
W przypadku wykrycia nadużycia wykładowca ma obowiązek powiadomić kierownika katedry, który z kolei informuje dziekana (macierzystego dla studenta) wydziału. Dziekan po rozpoznaniu sprawy podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu wobec studenta. Może to być przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej i ewentualne sporządzenie notatki o zdarzeniu, która będzie przechowywana w teczce osobowej studenta. W odniesieniu do poważniejszych nadużyć dziekan powiadamia Rektora ds. Edukacji i Studentów, który przekazuje sprawę Rzecznikowi Dyscyplinarnemu lub Sądowi Koleżeńskiemu. Rzecznik kieruje wniosek o ukaranie do Rektora (w przypadku kary upomnienia) lub do komisji dyscyplinarnej (w przypadku kar surowszych) albo postępowanie umarza. Komisja dyscyplinarna orzeka co do popełnionego czynu i wymierza karę.

Jednocześnie apelujemy do Państwa o respektowanie zasad uczciwości i rzetelności, którymi powinien kierować się student i absolwent naszej Uczelni.Akcja Fair Play na UEP


Wraz z początkiem sesji zimowej zapoczątkowaliśmy kampanię przeciw oszukiwaniu, plagiatowaniu oraz  nadużywaniu w inny sposób zaufania społecznego. Jesteśmy przekonani, że sprawa uczciwości oraz przestrzeganie prawa ochrony własności intelektualnej dotyczy wszystkich zaangażowanych w edukację i badania naukowe. Zwracamy się zatem zarówno do studentów, jak i wykładowców. W naszym wspólnym interesie leży dbanie o dobre imię naszej  Uczelni – odpowiedzialne zachowanie służy wzmacnianiu pozycji UEP i renomy środowiska uczelnianego: studentów i pracowników.Kradzione nie uczy!

            Zapraszamy do włączania się w naszą akcję organizacje studenckie i pracownicze oraz wszystkich, którzy podzielają nasze przekonanie, że należy takie działania podejmować.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010490508

 Zachęcamy do lektury materiału zamieszczonego na stronie MNiSW:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/przeciw-plagiatom-wyludzeniom-i-mobbingowi-karta-dobrej-uczelni-i-nowa-kadencja-konwentu-rzecznikow-dyscyplinarnych.html