Dobre obyczaje na UEP

 

Drodzy Pracownicy i Studenci,

Wspólnie tworzymy społeczność akademicką i mamy świadomość spoczywającej na nas odpowiedzialności za  wpływ, jaki wywieramy na nasze otoczenie. Praca i studiowanie na UEP zobowiązuje nas do przestrzegania wysokich standardów moralnych i zasad społecznych. Chcemy, żeby studenci czuli dumę z bycia absolwentem uczelni, w której poszanowanie wartości etycznych w relacjach międzyludzkich traktowane jest priorytetowo. Chcemy także, aby pracownicy odczuwali satysfakcję z pracy w przyjaznym środowisku,  w którym panuje atmosfera zaufania i wzajemnie okazywanego szacunku. 

Niniejsze normy wskazują na wartości kultury uniwersyteckiej, które stanowią swoisty kanon zachowań jej reprezentantów.

 


Dobre obyczaje  na UEP oznaczają, że:

1. Praca i studiowanie na naszej Uczelni obliguje nas:  pracowników i studentów do zachowania najwyższych standardów współżycia społecznego.

2. Reprezentujemy Uczelnię zarówno w jej murach jak i poza nią – dlatego powinniśmy pamiętać, jak postępować, by godnie ją reprezentować.

3. Naszą postawę powinny wyróżniać życzliwość i otwartość w podejściu do drugiej osoby.

4. Szacunek jest dla nas wartością bezcenną. Każdy człowiek zasługuje na szacunek i  godne traktowanie. Nie należy nikogo obrażać  czy dyskryminować w jakiejkolwiek formie – pisemnej, ustnej czy niewerbalnej.

5. Naszym obowiązkiem jest dbanie o piękno  języka ojczystego i kulturę wypowiedzi. 

6. Reagujemy na niewłaściwe zachowania.

7. Szanujmy czas własny i innych osób.

8. Kłamstwo i oszukiwanie nie licuje z godnością osób związanych z UEP.

9. Obowiązuje nas zasada dotrzymywania zobowiązań.

10. Swoją wiedzą i kulturą osobistą potwierdzamy wysokie standardy zachowania.

 


Dobre obyczaje na UEP - Oczekiwania studentów

1. Prowadzenie zajęć w interesujący sposób i na wysokim poziomie merytorycznym.

2. Przekazywanie wiedzy w sposób komunikatywny i uporządkowany, klarowne wyjaśnianie skomplikowanych treści.

3. Zachowanie spójności treści wykładów i ćwiczeń w odniesieniu do danego przedmiotu.

4. Wykazywanie się życzliwością, zaangażowaniem i otwartością na kontakty ze studentami oraz tworzenie przyjaznej atmosfery w trakcie zajęć.

5. Ustalanie i respektowanie jasnych zasad zaliczenia oraz sprawiedliwe ocenianie.

6. Powstrzymywanie się od politycznej agitacji i wygłaszania normatywnych przekonań w sposób zideologizowany.

7. Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, przychodzenie na dyżury, uprzedzanie o nieobecności prowadzącego na zajęciach i dyżurze.

8. Umieszczanie materiałów dydaktycznych na platformie moodle.

9.W miarę możliwości uzgadnianie ze studentami terminów zaliczeń i egzaminów oraz dotrzymywanie terminów ogłoszenia wyników.