a) z SKN Psychologii Biznesu oraz SKN Synergy Group UEP:


2015: "Man får ta seden dit man kommer - co kraj to obyczaj ", 3 referaty:

 • Kalinowska K.,  Rolnictwo ekologiczne w Szwecji na tle państw członkowskich UE;

 • Knopp K., Rola i znaczenie sektora MŚP w Finlandii;

 • Skrzypczyński K., Truskawka po Norwesku .

b) z SKN Ekonomistów Agrobiznesu UP:

 

2018: "Biogospodarka i obszary wiejskie wobec współczesnych wyzwań ekonomiczno-społecznych", 4 referaty:

 • Arczewski E., Zmiany popytu na żywność w Polsce po akcesji do UE;
 • Bas D., Determinanty rozwoju sektora biopaliw płynnych w Polsce i Unii Europejskiej;
 • Jakowicka A., Bagińska J., Czy kwotowanie jest skutecznym narzędziem regulacji cen produktów spożywczych? Przypadek cukru i mleka w UE;
 • Ordon Z., Zdarta M., Preferencje konsumentów na rynku żywności ekologicznej.

2017: „Agrobiznes i obszary wiejskie wobec współczesnych wyzwań ekonomiczno-społecznych”, 6 referatów:

 • Kwiatkowska E., Tomaszewska K., Rynek jaj kurzych w Polsce – wybrane zagadnienia;
 • Kołacka J., Specjalizacja jako element poprawy funkcjonowania gospodarstw rolnych;
 • Ziółkowski A., Porównanie struktur obszarowych gospodarstw rolnych na przykładzie wybranych krajów UE;
 • Walczak M., Walczak E., Badania preferencji i zachowań konsumenckich na rynku wody butelkowanej na przykładzie studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu;
 • Konopnicki P., Preferencje studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie konsumpcji piwa;
 • Janiszewska M., Piwońska K. Rola ziemniaków w diecie studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

2016: „Agrobiznes i obszary wiejskie w Polsce i na świecie wobec współczesnych wyzwań ekonomiczno-społecznych”, 6 referatów:

 • Komur M., Przesłanki interwencjonizmu państwowego w rolnictwo;
 • Dobrowolski D., Straty i marnotrawstwo żywności jako problem XXI wieku;
 • Ziółkowski A., Wymiana zagraniczna Polski w zakresie produktów roślinnych i zwierzęcych w długim okresie 2000-2013;
 • Kalinowska K., Etnocentryzm konsumencki jako determinanta procesu decyzyjnego nabywców na rynku produktów żywnościowych w Polsce;
 • Skrzypczyński K., Wosiek A., Struktury agrarne wybranych krajów UE;
 • Fraszczyk M., Zróżnicowanie absorpcji środków UE z PROW 2007-2013 w powiatach województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego w kontekście granic byłych zaborów 

2015: „Agrobiznes i obszary wiejskie wobec współczesnych wyzwań ekonomiczno-społecznych”, 5 referatów:

 • Goliński B., Odnawialne źródła energii – biomasa i energia wiatrowa;
 • Ryszewska E., Funkcjonowanie gospodarstw rolnych o mieszanym typie produkcji w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej.  Case study trzech gospodarstw z gminy Osięciny;
 • Kalinowska K., Ślusarek A., Preferencje studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na rynku czekolady;
 • Fraszczyk M, Skrzypczyński K., Determinanty zakupowe chipsów wśród gimnazjalistów;
 • Jankowiak J., Knopp K., Rynek napojów energetyzujących w Polsce w 2015 roku w świetle badań ankietowych.

2014: „Agrobiznes i obszary wiejskie w Polsce i na świecie wobec współczesnych wyzwań ekonomiczno-społecznych”, 6 referatów:

 • Komur M., Nowe rozwiązania WPR UE 2014-2020;
 • Komajda M., Rynek drobiu w Polsce przed i po akcesji do UE;
 • Szyndel W., Rynek piwa w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju;
 • Hałabuda P., Rynek wina w Polsce - szanse i perspektywy rozwoju;
 • Jankowska K., Wybrane problemy rolnictwa w Jemenie;
 • Kopeć B., Gronowski B., Zwyczaje żywieniowe studentów - determinanty wyboru lokali gastronomicznych przez studentów UEP.

2013: „Agrobiznes i obszary wiejskie wobec współczesnych wyzwań ekonomiczno-społecznych”, 5 referatów:

 • Michalska M., Rutkowska M., Proporcje wsparcia z I i II filaru dla Polski w latach 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski;
 • Pasecki M., Ekologiczne źródła energii - Szansa czy zagrożenie dla polskiego rolnika?;
 • Ślaska K., Szafranek M., Znaczenie banków dla funkcjonowania gospodarki żywnościowej na podstawie doświadczeń BGŻ i BS w Wieleniu;
 • Kryszak Ł., Orzech A., Deprywacja ludności wiejskiej w Polsce na tle Unii Europejskiej;
 • Staniszewski J., Ślusarek A., Dysparytet dochodowy ludności wiejskiej w Polsce – determinanty, skala i metody niwelowania

2012: „Rolnictwo, gospodarka żywnościowa i obszary wiejskie wobec współczesnych wyzwań ekonomiczno – społecznych”, 6 referatów:

 • Papierowska D., Ocena sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce ze względu na typy produkcyjne;
 • Rutkowska M., Obszary wiejskie o niekorzystnych warunkach gospodarowania – wybrane problemy i wyzwania;
 • Staniszewski J., Innowacyjność Strategii Rozwoju Lokalnego wielkopolskich Lokalnych Grup Działania;
 • Bartnikowska S., Konkurencyjność czy współpraca pomiędzy gminami stowarzyszonymi w LGD Kraina Trzech Rzek? Oborniki, Ryczywół, Murowana Goślina;
 • Steenbock J., Funkcjonowanie rynku cukru w Polsce po integracji z UE – dotychczasowe tendencje, problemy, wyzwania;
 • Pieklik A., Tendencje w rozwoju branży gastronomicznej w Polsce;
2011: „Rolnictwo, gospodarka żywnościowa i obszary wiejskie wobec współczesnych wyzwań ekonomiczno-społecznych”, 7 referatów:
 • Kryszak Ł., Marciniec J., Funkcjonowanie polskiego rynku drobiu po integracji z Unią Europejską;
 • Marcinkowska M., Rola marki w decyzjach nabywczych konsumentów i jej wpływ na funkcjonowanie branży cukierniczej w Polsce na przykładzie marki Wedel;
 • Maciniak M., Spekulacje na rynkach rolnych na przykładzie rynku cukru;
 • Delżuch E, Wyzwania i zagrożenia dla spółdzielczej formy gospodarowania w sektorze bankowym, na przykładzie Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie;
 • Operacz P, Rynek ziaren kakaowca – wybrane zagadnienia;
 • Pasiewicz A., Orzech A., Miejsce gospodarki leśnej w rozwoju zrównoważonym;
 • Staniszewski J., Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich w Polsce;

2010: „Problemy gospodarki żywnościowej w Polsce i na świecie”, 6 referatów: 

 • Borychowski M., Teraźniejszość i przyszłość płatności bezpośrednich w warunkach WPR UE
 • Maciniak M., Perspektywy rozwoju rynku cukru w Polsce oraz UE;
 • Burczyński M., Problemy funkcjonowania podmiotów spółdzielczych w sektorze żywnościowym
 • Światły P., Próba oceny sytuacji ekonomicznej branży piwnej w Polsce
 • Forycki M., Sposoby stabilizacji cen w rolnictwie na przykładzie platformy obrotu żywcem wieprzowym
 • Operacz P., Borkowska A., Podobieństwa sektora Chińskiej Republiki Ludowej po 1978 roku do systemu feudalnego

c) z SKN Wschodoznawców UAM:


 2013: „Wyzwania ekonomiczno – społeczne dla krajów post-socjalistycznych w procesie globalizacji”, 3 referaty:

 • Kryszak Ł., ...O bogactwie narodów słów kilka - Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan;
 • Orzech A., Sytuacja ekonomiczno-społeczna Rosji na tle krajów grupy BRICS;
 • Staniszewski J., Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie budowania konkurencyjności gospodarki – przykład Estonii;

2012: „Transformacja ustrojowa w krajach byłego ZSRR w ujęciu społecznym i gospodarczym”, 4 referaty: 

 • Kryszak Ł., Transformacja gospodarcza Ukrainy;
 • Orzech A., Skutki gospodarczo-polityczne rozpadu ZSRR dla Białorusi
 • Borkowska A., Makroekonomiczne uwarunkowania gospodarek republik nadbałtyckich
 • Operacz P., Przemiany społeczno – gospodarcze w Federacji Rosyjskiej po rozpadzie ZSRR i współcześnie;