Celem naszych wyjazdów do Brukseli jest zdobywanie i poszerzanie wiedzy o gospodarce żywnościowej, polityce rolnej i realnym funkcjonowaniu sektora rolnego w krajach Unii Europejskiej podczas spotkań z przedstawicielami polskich interesów w zakresie rolnictwa i polityki regionalnej, znakomitymi specjalistami i wybitnymi znawcami zagadnień gospodarki żywnościowej, polityki spójności oraz polityki rozwoju obszarów wiejskich. 

Podczas seminariów studenci i członkowie naszego Koła prezentują wyniki naszych prac i badań. 


Na kanwie referatów prowadzimy i moderujemy ożywione dyskusje z polskimi przedstawicielami ważnych instytucji unijnych (m. in. Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej). Każda debata kończy się owocnymi wnioskami dla studentów, a także opiekunów i pracowników Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej. 

Prowadzimy dyskusje na tematy związane z makroekonomią i współczesnym funkcjonowaniem gospodarki żywnościowej w Unii Europejskiej i na świecie. 


Promujemy nasze Studenckie Koło Naukowe, Katedrę Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Wydział Ekonomii i sam Uniwersytet Ekonomiczny oraz Wielkopolskę we wszystkich odwiedzanych instytucjach w Brukseli. 

Po każdej wizycie w instytucjach Unii Europejskiej otrzymujemy zapewnienie o sympatii oraz szacunku dla nas i naszej pracy. 

Otrzymujemy uznanie i wysokie oceny dzięki temu, że na spotkania, w których uczestniczymy, wnosimy merytoryczną wartością dodaną, aby ją sprzedawać specjalistom, z którymi się spotykamy. 

W ostatnich latach przygotowaliśmy następujące wystąpienia: 


2018:

 • Arczewskie E., Staniszewski J., Sustainable Energy i Poland – a social and political perspective;
 • Ordon Z., Pirecki A., Podwójna jakość żywności w krajach UE – fakty i mity;
 • Kucharska A., Skowrońska A., Wyzwania dla WPR w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego w świecie i w krajach UE;
 • Połomka T., Urbanowicz K., Konkurencyjność Polski/UE w handlu rolno-żywnościowym z wybranymi krajami;
 • Krupa S., Sitarz J., Wsparcie dochodów i inwestycji gospodarstw rolnych w Polsce w ramach wspólnej polityki rolnej UE;
 • Kozłowska K., Zdarta M., Dopłaty w dochodach gospodarstw rolnych oraz wpływ instrumentów polityki rolnej UE na zrównoważony rozwój rolnictwa w Polsce;
 • Smolarek K., Gonera Ł., Prawo Engla a wydatki na energię. Przypadek Polski;
 • Bas D., Janakowska A., Potencjał ekonomiczny biogospodarki w krajach UE

2017:

 • Augustyniak K., Infrastrukturalne determinanty spójności obszarów wiejskich;
 • Kucharska A., Tomaszewska K., Sytuacja ekonomiczna sektora rolnego wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej po integracji z UE;
 • Szulc J., Święcicki A., Dylematy tworzenia i podziału dochodów rolniczych w Polsce;
 • Figa A., Kotłowski K., Wpływ WPR na efekty dochodowe w rolnictwie w Polsce i Unii Europejskiej w świetle jej priorytetów;
 • Wróblewska M., Wilgos A., Wsparcie rolnictwa w krajach wysokorozwiniętych. Studium wybranych przypadków;
 • Knopp K., Jankowiak J., Wymiana zagraniczna produktami rolno-żywnościowymi Polski z krajami Unii Europejskiej po 2003 roku,
 • Chełmińska E., Kozłowska K., Poziom, dynamika i perspektywy rozwoju rynku mięsa na tle sytuacji w krajach UE;
 • Walczak M., Walczak E., Straty i marnotrawstwo żywności w modelu zrównoważonej konsumpcji;
 • Janiszewska M., Piwońska K., Perspektywy rozwoju rolnictwa na drodze intensyfikacji industrialnej;
 • Kwiatkowska E., Pietraszek J., Modernizacja rolnictwa w skali regionalnej. Uwarunkowania, dostosowania i dylematy wyboru strategii;
 • Dobrowolski D., Cykl świński w krajach UE;
 • Jakowicka A., Żmieńka E., Relacje podażowo-popytowe na rynku rzepaku jako determinanta rozwoju produkcji biopaliw ciekłych w Polsce na tle Unii Europejskiej;
 • Szwon T., Stochmal R., Konkurencyjność energii elektrycznej względem biopaliw;
 • Jakubowski H., Konopnicki P., Energy sectors in Poland and the Netherlands. Case study of biogas production.

2016:

 • Goliński B., Komur M., Ryszewska E., Vitality in rural areas of exploitation of natural resources- three case studies from Poland;
 • Knopp K., Jankowiak J., Lokalne programy wsparcia agrobiznesu;
 • Dobrowolski D., Straty i marnotrawstwo żywności;
 • Bilon T., Determinanty interwencjonizmu w rolnictwie w warunkach globalizacji.;
 • Zimowski D., Wigura M., Efektywność rolnictwa drobnotowarowego w wybranych krajach UE;
 • Bykowska E., Zawadzka A.,Rynek mleka w UE i jego perspektywa;
 • Szwon T., Stochmal R.,Innowacje i innowacyjność w rolnictwie- przejawy i skutki;
 • Dziamara A., Internalizacja efektów zewnętrznych w rolnictwie i jej wpływ na rachunek dóbr publicznych;
 • Kościański M., Kowalski P., Przyszłość polityki rolnej w krajach azjatyckich. Szansa czy zagrożenie dla Unii Europejskiej?
2015:
 • Kopeć B., Determinanty rozwoju lokalnego. Wykorzystanie funduszy unijnych na terenie województwa wielkopolskiego;
 • Jankowiak J.,  Knopp K., Konwergencja podstawowych wydatków w budżecie unijnym na I i II filar WPR;
 • Komur M.,  Goliński B.,  Potencjalni odbiorcy polskich produktów żywnościowych objętych rosyjskim embargiem;
 • Skrzyczyński K., Fraszczyk M, Kalinowska K., Bezpieczeństwo ekologiczne a równoważenie rozwoju polskich regionów;
 • Chabros A., Działecka P., Matuszewska A., Milewski Ł., Koncepcja zielonej gospodarki w Unii Europejskiej oraz ochrona środowiska w polskim rolnictwie;
 • Ryszewska E., Gościniak M., Efekty Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2004r. w gospodarstwach  o różnej skali i mieszanym typie produkcji;
 • Wosik A.,  Ziółkowski J., Zasobowe i strukturalne uwarunkowania cen ziemi rolniczej w Polsce we Włoszech oraz we Francji;
 • Nowicki J., Nowak P., Tendencje na podstawowych rynkach zwierzęcych w Polsce po 2003 roku.
2014:
 • Kopeć B., Gronowski B., Stymulanty i ograniczenia rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Suchy Las;
 • Wiśniewska M., Zgolińska A., Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa. Rolnictwo w Polsce na tle regionów UE;
 • Komur M., Zieliński P., Nowe rozwiązania WPR 2013+;
 • Kryszak Ł., Mucha K., Poziom i dynamika dochodów rolniczych w Polsce na tle krajów UE 15 w świetle danych FADN 2007-2013. Próba oceny.;
 • Radzięda J., Grzyb A., Konsekwencje liberalizacji handlu rolnego w ramach WTO;
 • Woga A., Pakulski K., Biobiznes i jego elementy;
 • Goliński B., Komajda M., Rozwój obszarów wiejskich Bawarii;
 • Ryszewska E., Skwara, A., Polska wieś 2014. Czego potrzeba polskiej wsi?;
 • Jankowska K., Riliszkis M., Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego w handlu z krajami europejskimi;
2013: 
 • Radzięda J., Efekty ekonomiczne długotrwałego wsparcia rolnictwa w Polsce ze środków Unii Europejskiej;
 • Kopeć B., Gronowski B., Ziemia i renty w nowym paradygmacie rozwoju rolnictwa;
 • Jaros K., Stopień zrównoważenia rolnictwa w regionach Unii Europejskiej;
 • Fehler Ł., Wspólna polityka rolna po 2014 roku – kierunki zmian i zagrożenia;
 • Jędruszuk K., Stachowski M., Przejawy nowego paradygmatu rozwoju rolnictwa w Polsce;
 • Marciniec M., Rynek gęsi jako niszowy na rynku drobiu;
 • Rutkowska M., Proporcje wsparcia I i II filara w WPR 2007 – 2013 ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski;
 • Komur M., Kukowski K., Dylematy rachunku wprowadzenia roślin transgenicznych do naturalnego środowiska. Aspekt ekonomiczny i środowiskowy;
 • Mucha K., Staniszewski J., Ewolucja polityki rolnej po 2013 r. w USA, UE i Chinach.
2012: 
 • Kryszak Ł., Maciejewski M., Industrialny i zrównoważony paradygmat rolnictwa w odniesieniu do regionów UE;
 • Steenbock J., Mikołajczyk M., Klastry rolno-żywnościowe w regionach Unii Europejskiej na przykładzie Brandenburgii i Wielkopolski;
 • Pasiewicz A., Orzech A., Szafrański W., Liberalizacja czy kwotowanie produkcji rolnej w nowej WPR – Polski punkt widzenia;
 • Papierowska D., Prodochodowy czy prospołeczny charakter dopłat bezpośrednich?;
 • Majewski R., Staniszewski J., Wsparcie pozarolniczej działalności gospodarczej ze środków UE w Polsce. Stan i perspektywy;
 • Rutkowska M., Mucha K., Nowak J., Potrzeba dostosowań WPR po 2013 ze szczególnym uwzględnieniem ONW;
2011: 
 • Operacz P.,  Światły P., Perspektywy polityki regionalnej w świetle strategii lizbońskiej;
 • Pasiewicz A., Orzech A., Wpływ funduszy UE na rozwój regionów;
 • Schwarz S. i Mucha K., Perspektywy polityki regionalnej na lata 2014-2020;
 • Jabłońska A., Uwarunkowania polskiego handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi;
 • Borkowska A., Wdrażanie PROW 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem programu Leader;
 • Nowak J., Staniszewski J., Dopłaty bezpośrednie w ramach WPR - doświadczenia i perspektywy;
 • Rutkowska M., Obszary wiejskie o niekorzystnych warunkach gospodarowania;
 • Bartnikowska S., Różańska A., Steenbock J., Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w kontekście reformy WPR;
2010: 
 • Kosiak K., Krysztofiak R., Bezpieczeństwo żywnościowe a bezpieczeństwo żywności;
 • Deleżuch E., Marcinkowski B., WPR – Uwarunkowania teoretyczne a praktyka gospodarcza;
 • Łysek D., Workowski M., Związki polityki gospodarczej z rozwojem rolnictwa;
 • Borkowska A., Operacz P., Wizja WPR po 2013 r ;
 • Marcinkowska M., Narojczyk S., Rynki rolne w Polsce w warunkach ewolucji WPR;
 • Bzoma D., Foks M., Struktury i dynamiki produkcji rolniczej w Polsce przed i po integracji z UE.
2009: 
 • Niziołek K., Borychowski M., Interesy państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku
 • Sękowska M., Zalewska M., Globalne uwarunkowania rynków rolnych;
 • Światły P., Turnau J., Gospodarowanie gruntami rolnymi w wybranych krajach UE i w Polsce;
 • Wróblewska K., Guliński M., Perspektywa rozwoju rynku mleka. Likwidacja czy kontynuacja kwot mlecznych?;
 • Kaczmarek M., Marciniak M., Uwarunkowania rozwoju WPR po 2013 roku.