Rok akademicki 2017/2018

Uczelniany Kurs Pedagogiczny dla Młodej Kadry UEP


Katedra  Edukacji  i  Rozwoju  Kadr  UEP  w porozumieniu z Prorektorem ds. Edukacji i Studentów dr hab. inż. Anną Gliszczyńską-Świgło prof. nadzw. UEP, zamierza w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 uruchomić Uczelniany Kurs Pedagogiczny dla Młodej Kadry UEP.

Kurs jest przewidziany przede wszystkim dla doktorantów studiów stacjonarnych, asystentów i młodych adiunktów, rozpoczynających  pracę  dydaktyczną i potrzebujących wsparcia metodycznego w realizacji zajęć. W przypadku wolnych miejsc, będą przyjmowani także doktoranci studiów niestacjonarnych.

Celem kursu jest zapoznanie z wiedzą psychopedagogiczną oraz ukształtowanie umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć, a także nabycie kompetencji społecznych, niezbędnych w pracy ze studentami.


            Zmodyfikowany od tego roku akademickiego program  Kursu obejmuje 100 godz. zajęć, które będą realizowane głównie w formie warsztatowej w godzinach 8:45-14:30 w trzech blokach:

 ·         4 dni w sesji zimowej - 6-9.02.2018;

·         wybrane piątki w semestrze letnim spośród 23.02., 2.03, 9.03, 16.03, 23.03, 13.04, 20.04, 27.04, 11.05, 18.05, 25.05, 1.06, 8.06, 15.06;

·         3 dni w sesji letniej - 18-20.06.2018.

 

Dokładny harmonogram zajęć zostanie przedstawiony w dniu pierwszych zajęć. Prosimy o udzielenie organizacyjnego wsparcia uczestnikom kursu i takie planowanie ich zajęć i obowiązków, aby nie kolidowały one z terminami zajęć na kursie.

           

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie podstawowych danych osobowych i statusu (doktorant, rok studiów/pracownik, stanowisko) do sekretariatu Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr na adres keirk@ue.poznan.pl w terminie do 20.01.2018 r.


Cel Kursu

Podstawowym celem kursu pedagogicznego jest przygotowanie młodej kadry UEP do prowadzenia zajęć dy­daktycznych. Zamiarem jest przede wszystkim rozwinięcie kompetencji do nauczania w obszarze dydaktyki akademickiej, zapoznanie się z teoriami i mechanizmami uczenia się, strategiami i metodami nauczania i oceniania kompetencji studentów. Celem jest ukształtowanie umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć zgodnie z najnowszymi teoriami kształcenia, a także nabycie odpowiednich kompetencji społecznych, istotnych z punktu widzenia zarządzania grupą.

Kurs jest przeznaczony głównie dla młodych nauczycieli akademickich (studen­tów stacjonarnych studiów III stopnia UEP, asystentów i młodych adiunktów), rozpoczynających pracę dydaktyczną. W Kursie mogą wziąć udział także doświadczeni nauczyciele akademiccy, którzy widzą potrzebę doskonalenia swojego warsztatu nauczycielskiego.

 

Kompetencje  absolwenta Kursu

Absolwent kursu pedagogicznego powinien rozwinąć kompetencje w zakresie projektowania dydaktycznego i prowadzenia zajęć, w tym umiejętność formułowania celów kształcenia, doboru odpowiednich strategii i metod dydaktycznych, form pracy i mediów, umożliwiających osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Uczestnik pozna zasady i narzędzia oceniania oraz ewaluacji zajęć dydaktycznych. W programie zajęć znajdują się obowiązkowy moduł pedagogiczno-dydaktyczny oraz moduł metodyczny, w ramach którego uczestnik może wybrać treści, które go bardziej interesują lub mogą być przydatne w prowadzeniu dydaktyki akademickiej. Absolwent Kursu rozwinie także kompetencje psychologiczne, głównie w zakresie komunikacji interpersonalnej, znajomości dynamiki procesów grupowych i psychologii różnic indywidualnych. Temu służą moduły psychologiczne: moduł obowiązkowy oraz z tematami do wyboru. Program Kursu jest zatem tak skonstruowany, że z jednej strony pozwala ukształtować podstawowe kompetencje do nauczania (moduły obowiązkowe), z drugiej strony daje możliwość tworzenia indywidualnego programu zajęć dostosowanego do potrzeb i oczekiwań jego uczestników.

 

Ramowy program zajęć

 

Omówienie zasad, przebiegu i organizacji pracy podczas kursu pedagogicznego

Zajęcia integracyjne

Moduł pedagogiczno-dydaktyczny (obowiązkowy)

Podstawy nauczania ludzi dorosłych

Projektowanie zajęć dydaktycznych

Teorie uczenia się i nauczania

Cele i efekty kształcenia 

Strategie i metody kształcenia 

Wykorzystanie pracy grupowej na zajęciach

Media i technologie informacyjne

Ocenianie i ewaluacja zajęć

Portfolio jako narzędzie rozwoju zawodowego

Kompetencje i etapy rozwoju współczesnego nauczyciela akademickiego

Praca nad projektem. Metodyczne konsultacje projektów i portfolio

Prawne aspekty pracy naukowo-dydaktycznej

Wystąpienia publiczne

Tworzenie prezentacji multimedialnych

Emisja głosu

Prezentacja projektów

Moduł psychologiczny (obowiązkowy)

Wybrane zagadnienia psychologii różnic indywidualnych

Motywacja do studiowania

Dynamika procesów grupowych

Moduł metodyczny (do wyboru 3 z 6)

Studium przypadku

Grywalizacja

Team-based-learning

Problem-based learning

E-learning 

Debata oksfordzka

Moduł psychologiczny (do wyboru 1 z 2)

Radzenie sobie ze stresem i emocjami 

Asertywność i rozwiązywanie konfliktów

 

Czas i sposób realizacji programu

Zajęcia na Kursie będą realizo­wane w trakcie sześciogodzinnych spotkań. Pierwszy blok zajęć przewidziany jest w zimowej sesji eg­zaminacyjnej i będzie prowadzony przez trzy kolejne dni. Następnie w kolejnych tygo­dniach w wybrane piątki semestru letniego przewidziane są spotkania jednodniowe. Ostatni blok zajęć to kolejne trzy dni zajęć, które zaplanowane są na sesję letnią. W sumie zostanie przeprowadzonych 100 h zajęć dydaktycznych. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeniowej, warsztatowej lub laboratoryjnej. 

 

Kryteria i sposób kwalifikacji kandydatów

Kurs pedagogiczny przeznaczony jest dla młodej kadry, głównie dla studentów studiów III stopnia studiów stacjonar­nych i asystentów, a także młodych adiunktów, rozpoczynających swoją pracę dydaktyczną. W przypadku wolnych miejsc, będą przyjmowani także doktoranci studiów niestacjonarnych. Uczestni­kiem kursu może być także nauczyciel akademicki, który ma większe doświadczenie nauczycielskie, ale chciałby doskonalić swoje kompetencje psychopedagogiczne oraz wzbogacać dotychczasowy warsztat pracy dydaktycznej.

Przyjęcie na Kurs odbywa się na podstawie zapisów, według kolejności zgłoszeń (z pierwszeń­stwem przyjęcia dla pracowników rozpoczynających pracę w UEP oraz doktorantów wyższych lat dziennych studiów doktoranckich) przyjmowanych przez kierownika Kursu i pod warunkiem złożenia przez kandydata pisemnego zobowiązania o ukończeniu Kursu w terminie zgodnym z harmonogra­mem, z zastrzeżoną w zobowiązaniu sankcją zwrotu Uczelni kosztów szkolenia w przypadku nieukoń­czenia kursu.

W uzasadnionych wypadkach (np. losowych), na wniosek słuchacza kursu zobowiązanego do zwrotu kosztów szkolenia, Prorektor ds. Edukacji i Studentów po zasięgnięciu opinii kierownika Kursu może zwolnić słuchacza z obowiązku zwrotu.

 

Warunki zaliczenia Kursu

Warunkiem zaliczenia kursu pedagogicznego jest obecność na zajęciach dydaktycznych i wykonanie wszystkich prac wymaganych przez prowadzących zajęcia. Dopuszcza się do 10% absencji. Wszelkie nieobecności będą wiązały się z koniecznością samodzielnego uzupełnienia wiedzy i/lub wykonania dodatkowych prac, związanych z tematyką zajęć.

           

Kierownik Kursu 

dr Anna Wach-Kąkolewicz
tel. 61/ 854 35 18
e-mail: anna.kakolewicz@ue.poznan.pl

 

Sekretariat

Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr, pok. 1520
Kurs Pedagogicznego dla Młodej Kadry UEP

Arleta Potok
tel.: 61/ 854 37 14;
e-mail: keirk@ue.poznan.pl

 Serdecznie zapraszamy !