Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wręczył 4 września 2017 r. akty nominacji nowym członkom kolegium Najwyższej Izby Kontroli. W skład kolegium NIK powołany został dr Mariusz Piotrowski, pracownik naszej katedry. Gratulujemy!

Kolegium realizuje konstytucyjnie i ustawowo zapisaną zasadę kolegialności Izby. Wyposażone jest w szerokie kompetencje. Uchwala roczne plany pracy, projekt statutu i budżetu. Każdego roku kolegium zatwierdza dokumenty, które Izba ma obowiązek przedłożyć Sejmowi z mocy prawa, tj. analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdanie z działalności NIK za poprzedni rok. Ponadto kolegium uchwala opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów oraz wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych z działalnością organów publicznych.