W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 Katedra Pracy i Polityki Społecznej i ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku podjęły wspólny projekt pod nazwą „Kapitał ludzki ESBANKU: diagnoza stanu i projekcja na przyszłość”

W ramach projektu studenci specjalności „Zasoby Ludzkie w Organizacji” pozyskiwali informacje i dane od pracowników ESBANKU w celu opracowania diagnozy stanu kapitału ludzkiego ESBANKU z uwzględnieniem silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, a na ich podstawie  formułowali propozycje zmian w  zarządzaniu ludźmi w banku. 

Ze strony KPiPS opiekę merytoryczną nad projektem sprawowali: dr hab. Maciej Ławrynowicz, prof. nadzw. UEP oraz dr Przemysław Piasecki. Koordynatorem prac w ramach Projektu ze strony ESBANKU był pan Marek Rząsowski, Doradca Prezesa ds. Strategii i Rozwoju.Wyniki prac analitycznych i projektowych zawarte w raportach końcowych oraz prezentacjach multimedialnych zostały wysoko ocenione przez przedstawicieli ESBANKU, a otrzymane wnioski zostaną wykorzystane w działalności banku.