News

Sierpień 2012

W sierpniu 2012 r. dr Milenie Ratajczak-Mrozek zlecono badanie pt. „Innowacyjne usługi dla rozwoju aktywności zagranicznej przedsiębiorstw” na potrzeby firmy Advance Mgmt Sp. z o.o.. Badanie jest mozliwe dzięki otrzymaniu przez firmę „Vouchera” na dofinansowanie przeprowadzenia badań, doradztwa lub konsultacji w instytucji naukowej, realizowanego w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.2.1, "Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw" przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W sierpniu 2012r. ukazała się drukiem książka The Development of Business Networks in the Company Internationalisation Process przygotowana, pod redakcją prof. K. Fonfary, przez zespoł Katedry Marketingu Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zapełnia ona lukę badawczą w zakresie wpływu sieci biznesowych, tworzonych w procesie internacjonalizacji, na wyniki przedsiębiorstwa. Publikacja jest owocem badań przeprowadzonych w ramach dwóch projektów - w latach 2006-2008 oraz 2010-2012.