DZIEKAN

WYDZIAŁU INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

ogłasza

KONKURS

na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego

w Katedrze Ekonomii Matematycznej


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 164, poz. 1365) oraz w statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Kandydaci powinni w szczególności:

 • posiadać stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych,
 • wykazać odpowiedni dorobek z zakresu ekonomii matematycznej, w szczególności z teorii wzrostu gospodarczego
 • mieć zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • znać bardzo dobrze język polski i angielski,
 • posiadać umiejętność nauczania i wykładania w języku polskim i angielskim.

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu doktora habilitowanego lub profesora nauk ekonomicznych,
 • podanie do Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o przyjęcie do pracy,
 • życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • opinia dotychczasowego pracodawcy o predyspozycjach Kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • wykaz publikacji,
 • inne dokumenty, które Kandydat uważa za ważne w związku z ubieganiem się o to stanowisko.


Dokumenty należy składać w Sekretariacie międzykatedralnym Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (pok. 404, bud. C)  w terminie do dnia 29 kwietnia 2016 r.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 kwietnia 2016 r.

 

 

KIEROWNIK                                                                 DZIEKAN
Katedry Ekonomii Matematycznej                     Wydziału Informatyki
                                                                           i Gospodarki Elektronicznej
dr hab. Piotr Makowiak, prof. nadzw. UEP      

                                                                          prof. dr hab. Emil Panek, 

                                                                          prof. zw. UEPPoznań, dnia 11 kwietnia 2016