DZIEKAN

WYDZIAŁU INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

 

 

ogłasza

 

KONKURS

na stanowisko adiunkta

w Katedrze Technologii Informacyjnych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 164, poz. 1365) oraz w statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kandydaci powinni w szczególności:


·      posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie informatyki;

·      wykazać odpowiedni dorobek naukowy, w tym międzynarodowe publikacje, w dziedzinie informatyki

·      posiadać bardzo dobrą znajomość nowoczesnych technik i metod informatycznych;

·      wykazywać zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej;

·      znać bardzo dobrze język angielski, umożliwiający korzystanie
z literatury naukowej i prowadzenie zajęć.

 

Kandydaci są proszeni o złożenie następujących dokumentów do dnia 31 marca 2017 r. na adres: Katedra Technologii Informacyjnych,
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań,  http://www.kti.ue.poznan.pl/


·      podanie do Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
o przyjęcie do pracy;

·      życiorys naukowy wraz z informacją o osiągnięciach naukowych
i dydaktycznych oraz listą publikacji i projektów badawczo-rozwojowych;

·      odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka;

·      opinię dotychczasowego pracodawcy o predyspozycjach Kandydata do pracy naukowo-dydaktycznej;

·      kwestionariusz osobowy i inne dokumenty, które Kandydat uważa
za ważne w związku z ubieganiem się o to stanowisko.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 31 marca 2017 r. 

 

 

            Kierownik Katedry                               Dziekan Wydziału

   

     Technologii Informacyjnych        Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary,       Prof. dr hab. Krzysztof Malaga,
              prof. zw. UEP                                     prof. nadzw. UEP

 


Poznań, dnia 7 marca 2017