Działanie

Termin

Analiza wyników badania ankietowego absolwentów

lipiec

Analiza wyników badania ankietowego studentów dotyczącego oceny zajęć dydaktycznych oraz hospitacji – semestr letni

listopad

Analiza wyników sesji egzaminacyjnej – semestr letni

listopad

Analiza dokumentacji praktyk i staży

luty

Analiza wyników ankiety dotycząca funkcjonowania wydziału

marzec

Analiza sylabusów – sugestie koniecznych modyfikacji

kwiecień

Analiza wyników badania ankietowego studentów dotyczącego oceny zajęć dydaktycznych – semestr zimowy

maj

Analiza wyników sesji egzaminacyjnej – semestr zimowy

maj

Analiza wyników hospitacji – semestr zimowy

maj

Ocena stopnia osiągania efektów kształcenia

lipiec

Przegląd programów kształcenia na studiach I i II stopnia pod kątem:

  • zgodności istniejących programów kształcenia z KRK dla Szkolnictwa Wyższego
  • wymaganych minimów kadrowych dla kierunków studiów
  • obsady zajęć
  • zgodności programów kształcenia z wymogami rynku pracy
  • koniecznych modyfikacji

działanie bieżące

Monitorowanie przepisów prawa w zakresie KRK dla Szkolnictwa Wyższego, minimów kadrowych, procedur administracyjnych i dokumentacji programów kształcenia

działanie bieżące

Podejmowanie działań doskonalących na podstawie wyników badań ankietowych i uwag zgłaszanych przez studentów

działanie bieżące

Wspieranie pracowników w organizacji przedsięwzięć mających na celu wymianę doświadczeń o charakterze dydaktycznym

działanie bieżące

Zbieranie opinii, uwag oraz wniosków kierowników katedr w sprawie jakości zajęć.  Podejmowanie działań w kierunku poprawy procesu kształcenia

działanie bieżące