Warunki i tryb rekrutacji na poszczególne kierunki i rodzaje studiów I i II stopnia oraz studia doktoranckie ustala Senat Uczelni w roku akademickim poprzedzającym rekrutację. Uchwały Senatu UEP regulują harmonogram rekrutacji oraz limity przyjęć na każdy rodzaj i kierunek studiów.


W uchwałach Senatu są także określone wymagania stawiane kandydatom na studia. Wymagania te są sformułowane na podstawie art. 169 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami).


Wszystkie informacje związane z procedurami rekrutacji są dostępne dla kandydatów za pośrednictwem strony internetowej UEP.

Proces rekrutacji przeprowadzają komisje rekrutacyjne. Co roku Rektor powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i zatwierdza skład zaproponowanych przez Dziekanów Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Proces rekrutacji wspomagany jest przez Internetowy System Rekrutacyjny.