Katedra Koniunktury Gospodarczej

O katedrzeKatedra Koniunktury Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu została utworzona w dniu 28.02.1992 r. w wyniku decyzji Senatu ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Inicjatorem powstania tej jednostki organizacyjnej był prof. dr hab. Ryszard Barczyk, który od początku jej istnienia do chwili obecnej pełni obowiązki kierownika.

Utworzenie Katedry Koniunktury Gospodarczej było spowodowane z jednej strony potrzebami naukowo-dydaktycznymi Uczelni, a z drugiej rosnącą rolą wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej okresu transformacji oraz koniecznością prowadzenia aktywnych działań stabilizacyjnych w naszym kraju.

Główne zagadnienia będące współcześnie przedmiotem prac badawczych pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry
są następujące:

 • teoretyczne i empiryczne analizy wahań koniunkturalnych, występujących w różnych systemach gospodarczych;
 • cele, instrumenty i skuteczność polityki stabilizacji koniunktury gospodarczej;
 • instrumenty polityki handlu zagranicznego i ich stabilizacyjne działanie w różnych systemach gospodarczych;
 • rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w procesie wzrostu gospodarczego oraz w stabilizowaniu koniunktury gospodarczej;
 • ekonomiczne aspekty polityki klimatyczno - energetycznej;
 • wykorzystanie metod statystycznych w badaniach społeczno-ekonomicznych, w tym m.in. w analizach systemów wartości społecznych, rodzinnych, jakości warunków życia, rynku pracy;
 • teoria podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze.

 • Pracownicy Katedry nie tylko realizują zadania naukowo-dydaktyczne w Uczelni, ale także współpracują z praktyką gospodarczą prowadząc m.in. empiryczne analizy ex post i ex ante zmian sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie. Opracowania te są przygotowywane dla potrzeb centralnych i regionalnych organów administracji państwowej
  lub dla poszczególnych przedsiębiorstw.

  Adres:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Katedra Koniunktury Gospodarczej
  al. Niepodległości 10
  61-875 Poznań
  tel. 61 854 38 46
  e-mail: kkg@ue.poznan.pl