Educating for 34 917 days
Aktualności

Rok 2005

Archiwum roku 2005

Grudzień 2005 r.
Ukazało się wydanie II (poprawione) książki Katedry Analizy Finansowej i Strategicznej: "Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne", pod red. naukową M. Hamrola, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005;
WPROWADZENIE
CZĘŚĆ I STUDIUM PRZYPADKU - "KORD"
1. Prezentacja przedsiębiorstwa (M. Hamrol, G. Mikołajewicz)
2. Analiza przychodów, wyniku finansowego i rentowności przedsięborstwa (E. Kurtys)
3. Analiza kosztów (C. Kochalski)
4. Analiza sytuacji majątkowej i finansowej oraz pokrycia finansowego majątku (M. Hamrol)
5. Analiza gospodarowania kapitałem obrotowym netto (R. Polaczek)
6. Analiza płyności oraz siły finansowej przedsiębiorstwa (A. Dowżycki)
7. Analiza progu rentowności i wspomagania operacyjnego (H. Sobolewski)
8. Analiza symptomów zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością (W. Niedzielski)
9. Analiza tworzenia wartości w przedsiębiorstwie (J. Nowicki)
10. Analiza pozycji przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym (G. Mikołajewicz)
CZĘŚĆ II STUDIUM PRZYPADKU - "FARMACJA"
1. Prezentacja przedsiębiorstwa (M. Hamrol, G. Mikołajewicz)
2. Problemy analityczne
LITERATURA

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005

Listopad 2005 r.
Ukazał się w druku doktorat R. Polaczka pod tytyłem: "Przemiany strukturalne majątku a efektywność gospodarowania".


8-10 września 2005 r.

Odbyła się Konferencja Naukowa "Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym", zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki. Swoje artykuły zaprezentowali:

 • prof. dr hab. M. Hamrol, mgr D. Stronka: Metody szacowania kosztu kapitału własnego. Teoria a praktyka,
 • prof. dr hab. H. Sobolewski: Makroekonomiczne aspekty konkurencyjności metod przekształceń własnościowych przedsiębiorstw,
 • dr R. Polaczek: Rozwój zasobów majątkowych a efektywność gospodarowania kompanii piwowarskiej na tle wielkości średniobranżowych.

1 września 2005
Prof. dr hab. H. Sobolewski obejmuje stanowisko Dziekana Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jednocześnie przestaje pełnić funkcję Prodziekana Wydziału Zarządzania ds. Studiów Zaocznych, Wieczorowych i Podyplomowych, którą to pełnił nieprzerwanie w latach 1999-2005 (dwie pełne kadencje).


24-26 czerwca 2005 r.

Odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa 2005. Strategia wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka", organizowana przez Uniwersytet Szczeciński. Swoje artykuły zaprezentowali:

 • prof. dr hab. M. Hamrol, mgr D. Stronka: Refleksje nad celem spółki publicznej,
 • dr R. Polaczek: Analiza efektywności gospodarowania zasobami majątkowymi sektora piwowarskiego w Polsce,
 • mgr G. Mikołajewicz i mgr J. Nowicki: Przydatność ekonomicznej wartości dodanej (EVA) w ocenie tworzenia wartości.

11-13 maja 2005 r.
Odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie Finansami. Biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących", organizowana przez Uniwersytet Szczeciński. Swoje artykuły zaprezentowali:

 • prof. dr hab. M. Hamrol, mgr Ł. Trojnarski: Wycena kosztów i korzyści społecznych. Przegląd metod,
 • prof. dr hab. H. Sobolewski: Poziom dochodów budżetowych z prywatyzacji a jej tempo i formy przekształceń,
 • dr C. Kochalski: Cost accounting. Analysis in Value Based Management.

24-26 kwietnia 2005 r.
Odbyła się Konferencja "Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem", organizowana przez Katedrę Analizy Finansowej i Strategicznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W Konferencji wzięły udział zaprzyjaźnione Katedry z całej Polski, mające w swym obszarze zainteresowań analizę ekonomiczną i analizę finansową. Swoje artykuły zaprezentowali:

 • prof. dr hab. M. Hamrol, mgr P. Pełczyński: Przydatność modeli analizy dyskryminacyjnej w budowie fundamentalnego portfela papierów wartościowych,
 • prof. dr hab. H. Sobolewski: Zmiany tempa transformacji gospodarki polskiej i jej wpływ na rozmiary bezrobocia,
 • dr A. Dowżycki: Prywatyzacja i wycena przedsiębiorstw państwowych w procesie przekształceń własnościowych w latach 1990-2003,
 • dr C. Kochalski: Przemiany w strukturze kosztów rodzajowych w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego w Polsce w latach 1994-2003,
 • dr W. Niedzielski: Źródła finansowania inwestycji a wartość przedsiębiorstwa. Leasing vs kredyt,
 • dr R. Polaczek: Zasoby przedsiębiorstwa i ich ocena przez analizę finasnową,
 • mgr G. Mikołajewicz: Praktyczne aspekty wykorzystaia cyklu konwersji gotówki w ocenie płynności finansowej przedsiębiorstw (na przykładzie TPSA),
 • mgr J. Nowicki: Niektóre możliwości zastosowania macierzy ekonomicznej wartości dodanej w wersji rozszerzonej (na przykładzie wybranych polskich spółek giełdowych).

7-9 kwietnia 2005 r.
Odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki", organizowana przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Zarząd Główny Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Swoje artykuły zaprezentowali:

 • prof. dr hab. H. Sobolewski: Makroekonomiczne aspekty restrukturyzacji prywatyzacyjnej w polskiej gospodarce,
 • dr R. Polaczek: Kierunki rozwoju zasobów majątkowych przedsiębiorstw sektora piwowarskiego w Polsce.