Educating for 35 002 days
Aktualności

Rok 2010

Archiwum roku 2010

9-10 grudnia 2010 r.
Odbyła się Konferencja Naukowa "Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii", organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Swoje artykuły zaprezentował:

 • prof. C. Kochalski (współautorzy S. Cyfert i J. Jasiczak): Bariery inicjacji procesu zarządzania strategicznego w uczelni publicznej oraz Przesłanki wdrażania podejścia strategicznego do praktyki zarządzania publicznymi szkołami wyższymi.

6 grudnia 2010 r.
Odbyła się obrona pracy doktorskiej mgra G. Mikołajewicza pod tytułem: "Siła fundamentalna przedsiębiorstwa i czynniki ją kształtujące. Ujęcie modelowe", promotor prof. M. Hamrol. Mgr G. Mikołajewicz uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych.


14 października 2010 r.

Prof. C. Kochalski, prof. M. Hamrol, dr R. Polaczek, dr J. Nowicki oraz mgr G. Mikołajewicz otrzymali nagrodę zespołową I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w dziedzinie osiągnięć naukowych, za monografię pt. "Modern Managerial Finance. New Trends and Research Areas".Prof. C. Kochalski otrzymał także nagrodę zespołową II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne, za pracę organizacyjną w ramach Podzespołu ds. wdrażania STRATEGII UEP.30 września 2010 r.
Prof. C. Kochalski otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej - Katarzynę Hall.21 lipca 2010 r.
Odbyła się obrona pracy doktorskiej mgra J. Nowickiego pod tytułem: "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w sytuacji braku rozdziału funkcji zarządczych od właścicielskich", promotor prof. M. Hamrol. Mgr J. Nowicki uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych.


30 czerwca, 1-2 lipca 2010 r.

Odbyła się Konferencja Katedr Finansów "O nowy paradygmat finansów", organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Swoje artykuły zaprezentowali:

 • prof. C. Kochalski (współautor M. Tomaszewska): Tworzenie wartości w spółkach giełdowych,
 • mgr G. Mikołajewicz: Wartość wewnętrzna a wartość rynkowa akcji,
 • mgr J. Nowicki: Wpływ domyślnych założeń dochodowych metod wyceny na traktowanie aktywów nieoperacyjnych i stopy wzrostu dochodów w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa.

17-19 czerwca 2010 r.
Odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa", organizowana przez Uniwersytet Szczeciński. Swój artykuł zaprezentował:

 • prof. C. Kochalski: Poziom kosztów tworzenia wartości w spółce giełdowej.

14-16 czerwca 2010 r.
Odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego", organizowana przez Uniwersytet Szczeciński. Swój artykuł zaprezentował:

 • prof. C. Kochalski: Możliwości finansowania programów strategicznych z dochodów budżetu miasta.

7-9 czerwca 2010 r.
Odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym", organizowana przez Uniwersytet Łódzki. Swoje artykuły zaprezentowali:

 • prof. C. Kochalski: Nośniki wartości w spółkach giełdowych z Wielkopolski,
 • mgr G. Mikołajewicz: Korzyści i koszty value reporting,
 • mgr J. Nowicki: Szacowanie wartości rezydualnej w wycenie DCF przy założeniu kontynuacji działalności podmiotu.

27 maja 2010 r.
Odbyła się Konferencja Naukowa "Zarządzanie strategiczne publiczną szkołą wyższą - teoria i praktyka", organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Swój artykuł zaprezentował:

 • prof. C. Kochalski (współautor S. Cyfert): Projektowanie i wdrażanie strategii rozwoju na uczelni wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

21-23 kwietnia 2010 r.
Odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie finansami - inwestycje, ryzyko, wycena", organizowana przez Uniwersytet Szczeciński. Swój artykuł zaprezentował:

 • dr R. Polaczek: O potrzebie wyceny małego przedsiębiorstwa.

Kwiecień 2010 r.
Ukazała się książka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: "Modern Managerial Finance. New Trends And Research Areas" pod red. naukową W. Frąckowiaka i C. Kochalskiego, Poznań University of Economics Press, Poznań 2010.


W książce swoje artykuły zaprezentowali:

 • C. Kochalski: The Finance-Marketing Interferance (s. 37),
 • G. Mikołajewicz: The Initial Public Offerings (IPO) on the Warsaw Stock Exchange in the Years 2006, 2007. The Issue Costs and the value of the Discount Rate for Lack of Marketability (DLOM) (s. 89),
 • J. Nowicki: DCF Valuation of Company Managed by the Owners (s. 154),
 • R. Polaczek: Business Performance Management in the Process of Value Creation in Company (s. 217),
 • M. Hamrol, B. Ochocki: Ownership Structure vs Company Performance Effectiveness (s. 231),
 • B. Kicińska, C. Kochalski: Disclosure of Intellectual Capital in Annual Reports Published by Listed Companies from Wielkopolskie Province, Poland (s. 283).

Luty 2010 r.
Ukazało się wydanie IV (zmienione) książki Katedry Analizy Finansowej i Strategicznej: "Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne", pod red. naukową M. Hamrola, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010


WPROWADZENIE
CZĘŚĆ I STUDIUM PRZYPADKU - "KORD"
1. Prezentacja przedsiębiorstwa (G. Mikołajewicz)
2. Analiza wyniku finansowego i rentowności (M. Hamrol)
3. Analiza kosztów (C. Kochalski)
4. Analiza sytuacji majątkowej i finansowej oraz pokrycia finansowego majątku (M. Hamrol)
5. Analiza gospodarowania kapitałem obrotowym netto (R. Polaczek)
6. Analiza płyności oraz siły finansowej przedsiębiorstwa (A. Dowżycki)
7. Analiza progu rentowności i wspomagania operacyjnego (H. Sobolewski)
8. Analiza symptomów zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością (W. Niedzielski)
9. Analiza tworzenia wartości w przedsiębiorstwie (J. Nowicki)
10. Analiza pozycji przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym (G. Mikołajewicz)
CZĘŚĆ II STUDIUM PRZYPADKU - "FARMACJA"
1. Prezentacja przedsiębiorstwa (G. Mikołajewicz)
2. Problemy analityczne
LITERATURA
SPIS PROBLEMÓW

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010