• Dyskryminacja płacowa kobiet w jednostkach organizacyjnych w Polsce, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 2015, nr 1, s. 41-54 (współautorzy: Czapiński J., Sierpińska M.)
 • Leasing jako źródło finansowania rozwoju mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 215, (w druku)
 • Cykl życia spółki a polityka dywidend i poziom realizowanych inwestycji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015, (w druku)
 • Efekty wykorzystania cashpoolingu w zarządzaniu środkami pieniężnymi, Archives of Minning Sciences, 2015, (w druku),
 • Selected forms of professional activation of Poland’s unemployed, materiały konferencyjne UE Kraków, 2015, (w druku)
 • Types and forms of joint-stock companies dividend payments, w: Developmental challenges of the economy and enterprises after crisis, edited by J. Kaczmarek, K. Kolegowicz, Foundation of the Cracow University of Economics , Cracow, 2014
 • Poziom bezrobocia w Polsce i jego skutki dla przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 2014, nr 11, s. 69-82.
 • Alternatywne do akcji formy lokowania kapitału i ich stopy zwrotu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 326, s.232-242
 • Sposoby unikania konsekwencji podatkowych wynikających z nieterminowych płatności faktur w obrocie gospodarczym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014, nr 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, Szczecin,  s. 93-101
 • Dividend policy of State Treasury Shareholding Companies, Journal of Economics and Management, Katowice, 2014 Vol. 18, s. 225-241, ISSN 1732-1948.
 • Dividend Policy Determinants of Polish Public Companies, materiały konferencyjne, International Conference: Global Economy and Governance, National University of Political Studies and Public Administration, Bukareszt, 2014,  Rumunia
 • Cele finansowe w strukturze celów przedsiębiorstw, w: Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, (red.) M. Kowalik, A. Sierpińska-Sawicz, VizjaPress&IT, Warszawa, s. 19-37.
 • Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw,  M. Kowalik i A. Sierpińskiej-Sawicz (red.), Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Vizja Press&IT, 2014
 • Modele wypłat dywidend w spółkach kapitałowych, w: Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych, Borowiecki R., Chadam., Jaczmarek J., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013, s. 313-334
 • Faktoring odwrotny - narzędzia poprawy płynności finansowej, Przegląd Górniczy, 2013, nr 9, s. 151-154
 • Zmiany struktury finansowania przedsiębiorstw w sekcji energii, gazu i wody w okresie spowolnienia gospodarczego, Rynek Energii, 2012, nr 1, s. 114-122 (współautor M. Sierpińska)
 • Finansowanie korporacji międzynarodowych funkcjonujących w warunkach kryzysu gospodarczego, Zeszyty Naukowe, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 50, 2012, s. 791-804 (współautor A. Kustra)