Podpisano porozumienie między UEP a Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego

 

W dniu 11 grudnia 2018 roku zostało podpisane Porozumienie między Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu reprezentowanym przez prof. dra hab. Kazimierza Krzakiewicza, prof. zw. UEP – Dziekana Wydziału Zarządzania oraz dra hab. Piotra Bartkowiaka, prof. nadzw. UEP – Kierownika Katedry Inwestycji i Nieruchomości, a Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu reprezentowanym przez Elżbietę Jakóbiec – Prezesa Zarządu oraz Grzegorza Szczurka – Członka Zarządu Stowarzyszenia.


Celem tego Porozumienia jest między innymi:


• wspólne wydawanie publikacji naukowych o zasięgu ogólnopolskim z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości; 


• wzajemne konsultowanie przez Strony, na podstawie wiedzy teoretycznej, praktycznej i doświadczenia, przygotowywanych materiałów dydaktycznych i programu kształcenia na specjalności Wycena nieruchomości


• certyfikowanie programu specjalności Wycena nieruchomości zgodnie z wymogami określonymi przez ministra właściwego do spraw budownictwa;


• pomoc przy organizowaniu obowiązkowych praktyk zawodowych.


Porozumienie skierowane jest do studentów rozpoczynających zajęcia od roku akademickiego 2018/2019 na specjalności Wycena nieruchomości na kierunku Zarządzanie.