Opis specjalności


Specjalność skupiająca uwagę na współczesnych potrzebach rozwoju i specyfice funkcjonowania wszelkich jednostek administracji publicznej, a w szczególności wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego.

Koncepcja specjalności jest wynikiem analizy potrzeb polskiego rynku usług publicznych oraz działalności podmiotów, które je realizują. Kształcenie na tej specjalności wypełnia lukę na rynku pracy sektora gospodarki komunalnej w zakresie specjalistów mających umiejętności i profesjonalne przygotowanie menedżerskie. 

Atutem specjalności jest wsparcie merytoryczne procesu dydaktycznego przez przedstawicieli stowarzyszeń samorządowych ze Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, a także menedżerów zarządzających podmiotami komunalnymi oraz udział partnera międzynarodowego The Institute of Place Management (profesjonalnej instytucji wspierającej osoby zaangażowane w rozwój i zarządzanie miejscami). Wiedza i umiejętności


Absolwent nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

-          zarządzania w sektorze administracji publicznej

-          programowania i finansowania rozwoju w samorządzie

-          komunikacji społecznej i włączenia społecznego w procesy 

           planowania i realizacji zadań

-          systemowego podejścia do zarządzania w jst

-          zarządzania poszczególnymi komponentami działalności 

           publicznejObszary tematyczne z wybranymi przedmiotami


-          prawo administracyjne,

-          gospodarka komunalna,

-          zmiany w zarządzaniu municypalnym,

-          zrównoważony rozwój,

-          zamówienia publiczne,

-          planowanie partycypacyjne w zarządzaniu JST,

-          finanse i rachunkowość JST,

-          ekoinnowacje,

-          zarządzanie projektami w JST,

-          komunikacja społeczna,

-          planowanie przestrzenne,

-          zarządzanie zmianami,

-          negocjacje i zarządzanie konfliktami w działalności JST,

-          zarządzanie obszarami funkcjonalnymi,

-          zarządzanie jakością w instytucjach publicznych,

-          zarządzanie informacją,

-          systemy i innowacje w transporcie,

-          systemowe podejście do zarządzania środowiskowego w 

           jednostkach użyteczności publicznej.Profil absolwenta


Typowymi miejscami pracy absolwentów specjalności mogą być:


-          kierownicze i samodzielne stanowiska pracy w urzędach 

           administracji publicznej, w samorządowych jednostkach

           organizacyjnych, spółkach i związkach komunalnych,

-          przedsiębiorstwa prywatne lub społeczne, wykonujące różne 

           zadania publiczne (np. z zakresu gospodarki komunalnej, 

           mieszkaniowej, transportu publicznego, utrzymania dróg oraz 

           usług społecznych dotyczących kultury, sportu i rekreacji),

-          sfera przedsiębiorczości zajmującej się doskonaleniem usług

           publicznych, promocją w działalności jednostek terytorialnych oraz

           planowaniem i realizacją projektów w sferze komunalnej.