Czym się zajmujemy

Cele

Celem działalności Koła jest:

  • pogłębianie i popularyzowanie wiedzy z zakresu neuromarketingu, w tym nauka obsługi aparatury w Pracowni Badań Konsumenckich przy Katedrze Strategii Marketingowych, a także interpretacji wyników badań, oraz późniejsze wykorzystanie ich w praktyce;
  • współpraca z organizacjami studenckimi m. in. z kołami naukowymi i Parlamentem Studenckim;
  • organizowanie spotkań naukowych, warsztatów, konferencji naukowych oraz innych projektów merytorycznych;
  • wymiana doświadczeń między członkami koła, a pracownikami naukowymi

Koło realizuje cele statutowy między innymi poprzez:

1)     cykliczne spotkania członków;

2)     inicjowanie i wspieranie wszelkich form działalności naukowej studentów;

3)     organizację  spotkań otwartych, wykładów, konferencji, szkoleń i kursów naukowych;

4)     realizację projektów naukowych;

5)     publikację prac naukowych członków w czasopismach naukowych, monografiach, biuletynach oraz w szeroko pojętej prasie naukowej,

6)     uczestnictwo w wydarzeniach przygotowanych przez inne organizacje w kraju lub poza jego granicami;

7)     współpracę z organizacjami studenckimi o podobnych celach;

8)     współpracę z podmiotami działającymi w zakresie zainteresowań naukowych Koła.