Informacje ogólne:

Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzania – edycja siedemnasta

Kontakt: 


  • Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania - Monika Chojno, p. 112C, tel. 61-854-38-39, 61-854-38-40, monika.chojno@ue.poznan.pl
  • Kierownik studiów - dr hab. Janusz Kraśniak, prof. nadzw. UEP, p. 221C, tel. 61-854-36-96, janusz.krasniak@ue.poznan.pl
  • Biuro Studiów Podyplomowych, tel. 61-856-92-37, 61-854-92-39, bsp@ue.poznan.pl

Rekrutacja odbywa się do dnia 30 września 2017 r.. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.


Misja i Cel

Cele i zadania studiów: przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy w dziedzinie organizacji i zarządzania. Dotyczy to zarówno wiedzy teoretycznej jak i przede wszystkim praktycznej. Nacisk położony będzie na zajęcia o charakterze ćwiczeniowym i konwersatoryjnym.

Adresaci Studiów

Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub przygotowujących się do objęcia takich stanowisk w przedsiębiorstwach i w instytucjach publicznych. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych uczelni ekonomicznych, jak i nieekonomicznych.


Wykładowcy

Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

Program

Ramowy program przedmiotowy: 
Przedsiębiorstwo w warunkach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Zarządzanie marketingowe, Prawne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, Decyzje kierownicze w zarządzaniu, Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Psychologia zarządzania, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Współczesne metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem, Kultura organizacyjna, Technologie informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zarządzanie finansami, Strategie pozyskiwania funduszy unijnych, Projektowanie struktur organizacyjnych, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przywództwo organizacyjne w warunkach kryzysu, Rozwój zrównoważony organizacji, Seminarium podyplomowe.


Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2017 r. do czerwca 2018 r.). Zajęcia odbywać się będą w soboty i w niedziele (ok. 12 zjazdów).