Zapytania ofertowe

przeprowadzenie audytu zewnętrznego w związku z realizacją projektu InnoUEP

Wynik
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaprasza do składania ofert na:

przeprowadzenie audytu zewnętrznego w związku z realizacją przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu projektu „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP”w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”, Poddziałanie 2.3.1 „Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki”

Osobą uprawnioną do kontaktów jest:
Katarzyna Szuber tel. 856-90-86
Oferta powinna być dostarczona osobiście, listownie lub mailowo najpóźniej do dnia 26/11/2015 r. do godz. 15:00 na adres Kancelaria Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, pokój 016, budynek B, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań lub przesłana na adres zp@ue.poznan.pl.