Zapytania ofertowe

Zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego podzespołów elektronicznych

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego podzespołów elektronicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Zakup finansowany jest z projektu międzynarodowego w ramach programu polsko-luksemburskiego
POLLUX II, finansowanego przez NCBR zgodnie z umową Nr POLLUX-II/1/2014 wraz z późniejszymi aneksami.

Ofertę należy przesłać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: artur.zurek@ue.poznan.pl, przesyłką pocztową, kurierem lub też dostarczyć osobiście na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań do dnia 15.04.2016 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą składania ofert.