Zapytania ofertowe

ZO-002-19 Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Simulations in Business Education at University Level” dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Simulations in Business Education at University Level” dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w związku z realizacją przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu projektu „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” o numerze POWR.03.04.00-00-D013/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Oferty należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Simulations in Business Education at University Level  ZO/002/19”szkolenie dla nauczycieli akademickich na adres:

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Kancelaria

al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

 

albo przesłać na adres e-mail: joanna.furmanczyk@ue.poznan.pl     

Oferty należy składać na wskazany adres poczty elektroniczne , nie później niż do 15 lutego 2019 r.