Zapytania ofertowe

ZO-02-18 zorganizowanie zajęć praktycznych

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie zajęć praktycznych o charakterze projektowym z opracowaniem merytorycznym materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia i przeprowadzeniem badania sprawdzającego kompetencje uczestników na wejściu i wyjściu wraz z uwzględnieniem modułu dotyczącym przestrzegania zasad równości szans kobiet, mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych na rynku pracy dla uczestników projektu „Podniesienie kompetencji studentów kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu oraz Zarządzania UEP” o numerze POWR.03.01.00-00-K239/15

1)Oferta powinna być dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej mailowo najpóźniej do dnia 5 lutego 2018 r. do godz. 15.00 
2)Oferty w formie listownej lub osobiście należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „PROJEKT ZARZĄDZANIE” na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Kancelaria, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań (Kancelaria UEP jest czynna od godz. 7:30 do godziny 15:30)   oraz przesłać na adres e-mail: komp.zarzadzanie@ue.poznan.pl. W przypadku ofert składanych w formie papierowej decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.