Zapytania ofertowe

ZO-21-18 dostawa systemu dydaktycznego do przygotowywania wydruków 3D platformy edukacyjnej dotyczącej projektowania przestrzennego

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa systemu dydaktycznego do przygotowywania wydruków 3D platformy edukacyjnej dotyczącej projektowania przestrzennego w ramach realizacji projektu pt. „Nowy międzynarodowy program kształcenia dla studiów II stopnia Innovation Management na Wydziale Zarządzania UEP”o numerze POWR.03.03.00-00-M100/16, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: florian.cieslewicz@ue.poznan.pl) lub pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista) na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań w Kancelarii UEP – budynek B, pok. 016  do dnia 30 kwietnia 2018 r., godz. 10:00, z  dopiskiem na kopercie – „DSA- Dostawa systemu dydaktycznego”.