Ekonomiczne i prawne aspekty przestępczości gospodarczej

Zostań liderem.
Kształtuj z nami świat współczesnego biznesu.
Zdobywaj nowe kwalifikacje na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

Dołącz do nas!

Ekonomiczne i prawne aspekty przestępczości gospodarczej

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Podczas studiów uczestnicy zostaną zapoznani z problematyką przestępczości gospodarczej w ujęciu ekonomicznym i prawnym. Zajęcia o interdyscyplinarnym charakterze poświęcone będą prezentacji mechanizmów i symptomów różnych rodzajów przestępstw gospodarczych, z uwzględnieniem zarówno obowiązujących ram prawnych, jak i konsekwencji ekonomicznych dla organizacji. Celem studiów jest wykształcenie u uczestników umiejętności oceny konkretnego zdarzenia gospodarczego z punktu widzenia spełniania kryterium legalności. Uczestnicy będą potrafili odpowiedzieć na pytanie czy konkretne działanie podejmowane w organizacji mieści się w granicach prawa, czy może stanowi już działanie o charakterze przestępczym.

Studia są organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Adresatami studiów są w szczególności:

-kadra zarządzająca spółek prawa handlowego i podmiotów publicznych,
-kadra zarządzająca organizacji non-profit,
-audytorzy wewnętrzni i kontrolerzy,
-biegli rewidenci,
-pracownicy działów finansowych i księgowości,
-prawnicy,
-pracownicy administracji publicznej tj. sądów, organów ścigania, organów skarbowych, które mają do czynienia z przestępczością gospodarczą.

Aplikuj online

Program studiów:

– Środowisko prawne prowadzenia działalności gospodarczej
– Materialno-prawne i procesowe aspekty przestępczości gospodarczej
– Rachunkowość, oszustwa i manipulacje księgowe
– Przestępstwa w obszarze upadłości, restrukturyzacji i egzekucji
– Karalna niegospodarność
– Przestępstwa w obszarze fuzji i przejęć
– Wyłudzenia środków publicznych, kredytów i innych instrumentów finansowych
– Przestępstwa pracownicze i urzędnicze
– Przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
– Przestępstwa karno-skarbowe
– Czyny nieuczciwej konkurencji
– Przestępstwa o charakterze korupcyjnym
– Zapobieganie przestępczości gospodarczej
– Wybrane przestępstwa gospodarcze – case studies

Studia podyplomowe kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Aplikuj online

I edycja studiów 'Ekonomiczne i prawne aspekty przestępczości gospodarczej’ zostanie uruchomiona od października 2023 roku. Studia będą trwały dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu. Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone online – za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Opłata za studia: 5.300 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 4.240 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 5.300  zł (lub 4240zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP) – opłatę należy wnieść w terminie do dnia 18 października  2023 r.

2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.650zł (lub 2120 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
– I rata płatna do dnia 18 października 2023 r.
– II rata płatna do dnia 15 lutego 2024 r.

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.325 zł (lub 1060 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):
– I rata płatna do dnia 18 października 2023 r.
– II rata płatna do dnia 15 grudnia  2023 r
– III rata płatna do dnia 15 lutego 2024 r.
– IV rata płatna do dnia 15 kwietnia  2024 r.

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zasady postępowania rekrutacyjnego:

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osobom przyjętym na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji, zostaną wydane decyzje o przyjęciu na studia, a Biuro Studiów Podyplomowych przygotuje umowę o odpłatności za studia podyplomowe.
Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby kandydatów.
Informacja o uruchomieniu studiów oraz terminie rozpoczęcia zajęć zostanie przekazana kandydatom mailowo.

Dokumenty aplikacyjne:

– wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
– kwestionariusz osobowy,
– zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
– oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
– oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia
w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania pracownikowi Biura Studiów Podyplomowych, nie można przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż wymagają one potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
– dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — jedynie w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych), należy przedłożyć kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu).
Wskazane wyżej dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych – Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w ciągu 14 dni od daty dokonania zgłoszenia online.

Osobiście
Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek (CEUE), III piętro, pok. 3.4
ul. Towarowa 55 (przy Akademii Muzycznej)

Listownie:
Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległość 10
61-875 Poznań
z dopiskiem:  Ekonomiczne i prawne aspekty przestępczości gospodarczej

Aplikuj online

Zostań liderem.
Kształtuj z nami świat współczesnego biznesu.
Zdobywaj nowe kwalifikacje na jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

Dołącz do nas!

Aplikuj online

Skontaktuj się z nami

Mgr Ewa Kozłowska specjalista
Budynek D, pokój nr 3.5
DANE KONTAKTOWE

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Biuro Studiów Podyplomowych
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Strefa słuchacza

Niezbędne informacje dla słuchaczy studiów podyplomowych.
Strefa słuchacza

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.