Celem Studiów jest przekazanie empirycznie zweryfikowanej wiedzy zgromadzonej przez ośrodki naukowe i instytucje publiczne na temat funkcjonowania strefy euro. Szczególny nacisk zostanie położony na analizę korzyści i kosztów, jakie wiązały się będą z przyjęciem przez Polskę wspólnej waluty euro. 


Zajęcia poprowadzą m. in. pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  Narodowego Banku Polskiego i Ministerstwa Finansów. Ponadto, znaczna część spotkań będzie miała charakter warsztatów, w trakcie których uczestnicy będą analizowali w oparciu o internetowe bazy danych finansowych (m. in. case study) proces przyjmowania i funkcjonowania wspólnej waluty. W procesie rekrutacji preferowani będą kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów ekonomicznych, minimum pierwszego stopnia. W miarę możliwości przyjmowani będą również: nauczyciele, kadra kierownicza administracji samorządowej, dziennikarze, przedsiębiorcy, pracownicy organizacji samorządowych zaangażowani w rozwój edukacji ekonomicznej oraz osoby, które przedstawią wartościowe inicjatywy dalszego przekazywania zdobytej wiedzy.

 

Ramowy program przedmiotowy:

-      Zarys integracji gospodarczej i walutowej w Europie

-      Teoretyczne podstawy integracji monetarnej

-      Polityka pieniężna w unii walutowej

-      Europejski Bank Centralny

-      Polityka fiskalna w unii walutowej

-      Budżet UE

-      Integracja rynków finansowych w UE i strefie euro

-      Euro w roli waluty międzynarodowej

-      Korzyści i szanse wynikające z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro

-      Koszty i zagrożenia wynikające z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro

-      Specyfika polskiej gospodarki a zdolność do czerpania korzyści i ekspozycja na koszty

-      Perspektywy integracji walutowej w Europie

-      Zajęcia warsztatowe w laboratorium komputerowym (analiza danych kroekonomicznych przy wykorzystaniu narzędzi statystycznych)

-      Seminarium podyplomowe        

            

Studia trwają 2 semestry (od października 2015 r. do czerwca 2016 r.)

 

Pierwszym krokiem jest złożenie aplikacji elektronicznej pod adresem: http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.24.html, następnie osobiście lub listownie należy dostarczyć dokumentację do II Sekretariatu Międzykatedralnego WE, ul. Powstańców Wlkp. 16, 61-895 Poznań, pok. 1214. Szczegółowe informacje, znajdują się na podanej powyżej stronie.

 

Termin składania dokumentów – 9 października 2015 r. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: mfse@ue.poznan.pl lub tel. (061) 854 34 13, fax. (061) 854 34 15.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu będzie decydowała Komisja Rekrutacyjna złożona z pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Narodowego Banku Polskiego na podstawie złożonych dokumentów.

Koszt uczestnictwa: 300 zł