Celem Stowarzyszenia jest:

  • inicjowanie i prowadzenie działań służących rozwojowi UEP;
  • integrowanie środowiska absolwentów UEP oraz wiązanie go z uczelnią; upowszechnianie i rozwijanie wiedzy o UEP, jej dorobku naukowym i wychowawczym, obecnych problemach i perspektywach rozwoju;
  • wspieranie władz uczelni, kadry naukowej i studentów w pracach, mających na celu rozwój działalności naukowej i dydaktycznej oraz rozwój bazy naukowej i socjalnej UEP;
  • pomoc absolwentom UEP w rozpoczynaniu pracy zawodowej i w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Stowarzyszenie:

  • współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym i jej władzami;
  • inicjuje i prowadzi zarówno działalność popularno-naukową jak i kulturalno-oświatową oraz wydawniczą;
  • współdziała z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi i regionalnymi.

Członkami Stowarzyszenia są absolwenci uczelni reprezentujący różne opcje polityczne i światopoglądowe, różną przynależność partyjną oraz różne profesje i funkcje pełnione w życiu gospodarczym i społecznym.