Powołanie Stowarzyszenia Absolwentów obecnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wiąże się integralnie z powstaniem pierwszej wyższej uczelni ekonomicznej w Poznaniu, z jej rozwojem, strukturą oraz zmianami nazwy na przestrzeni całej swojej historii.


Powołana do życia uczelnia pod nazwą Wyższa Szkoła Handlowa przyjęła w 1926 roku swoich pierwszych studentów. Z inicjatywy pierwszego i drugiego rocznika studentów, którzy już w okresie nauki działali w organizacjach takich, jak „Bratnia Pomoc”, czy Koło Naukowe, względnie w korporacjach akademickich, po uzyskaniu w 1929 i 1930 roku absolutorium, jak pisze historyk Stowarzyszenia – doc. dr Henryk Graszewicz – „powstała myśl stowarzyszenia się, którą zrodziło samo życie”. Pierwsi absolwenci WSH odczuli wręcz konieczność utrzymania więzi z Uczelnią również po uzyskaniu dyplomu, zarówno ze względów praktycznych oraz towarzyskich, jak i z potrzeby konsultacji zawodowych między praktyką gospodarcza a nauką.


Formalnie rejestracja Stowarzyszenia nastąpiła w lipcu 1930 roku, w wyniku starań następujących absolwentów, wnioskodawców z 1929 roku: Ryszarda Buscha, Pawła Karczewskiego, Zofii Kochanowicz, Joanny Kocińskiej, Witolda Kuszewskiego, Heleny Macherówny, Jana Pantoflińskiego, Lubomira Smyczyńskiego, Witolda Walkowskiego, Jaromina Węcławskiego, Karola Wilaka, Zygmunta Witkowskiego i Haliny Zabłońskiej oraz Wojciecha Łukaszewicza, Antoniego Maskau, Kazimierza Olszewskiego i Stanisława Wiśniewskiego z 1930 roku.


Absolwenci założyciele w pierwszym statucie za cele działalności Stowarzyszenia przyjęli zacieśnienie więzi koleżeńskich, obronę interesów zawodowych, prowadzenia działalności naukowej, dydaktycznej, działalności kulturalno – towarzyskiej, pośrednictwo pracy, prowadzenie własnych letnisk zdrowotno – wypoczynkowych oraz zabiegi, wspólnie z władzami Szkoły o jej akademizację. Zabiegi te prowadzone przez kolejne Zarządy, wspomagające starania władz Szkoły doprowadziły do zaliczenia Wyższej Szkoły Handlowej do prywatnych szkół akademickich. W wyniku tej decyzji WSH w dniu 10 listopada 1938 r. przemieniona została na Akademię Handlową.


Druga Wojna Światowa przerwała rozwój dydaktyczno – naukowy Akademii oraz Stowarzyszenia, a trzej ostatni Prezesi Zarządu stracili życie.


Po wojnie Uczelnia wznowiła pracę już w kwietniu 1945 roku, natomiast starania o wznowienie działalności Stowarzyszenia podjęto jesienią 1946 roku. Zgodę na reaktywowanie Stowarzyszenia Zarząd Miasta wydał w lutym 1947 roku. Cele Stowarzyszenia dostosowane zostały do zmienionych warunków politycznych i gospodarczych kraju. Jednak przygotowania Stowarzyszenia do zbliżających się uroczystości 25 – lecia Uczelni przerwane zostały nagle decyzją władz partyjnych w 1949 roku, o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, a Akademia Handlowa przemianowana została na Wyższą Szkołę Ekonomiczną.

Wznowienie działalności Stowarzyszenia stało się możliwe dopiero po tzw. odwilży politycznej w 1956 roku. Z okazji 30 – lecia Uczelni w dniu 1.10.1956 r. odbył się pod przewodnictwem kol. Władysława Dewora Zjazd absolwentów, na którym podniesiono postulat reaktywowania Stowarzyszenia Absolwentów. Po ponad rocznych staraniach Prezydium Rady Narodowej m. Poznania w dniu 12.03.1958 r. wydało decyzję o ponownej rejestracji Stowarzyszenia. Zwołane na dzień 4.10.1958 r. Walne Zebranie wybrało nowe władze Stowarzyszenia oraz powołały Koła terenowe w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i w Poznaniu, a w późniejszym terminie w Zielonej Górze i w Lublinie.


Z momentem powołania Kół, podstawowa działalność Stowarzyszenia, a więc prelekcje, zebrania dyskusyjne, wycieczki dokonuje się w tych ogniwach. Rola Zarządu Stowarzyszenia koncentruje się na wytyczaniu kierunków działania całego Stowarzyszenia, koordynacji i wspierania Kół Terenowych, wydawania biuletynu, współpracy z Uczelnią, reprezentowania Stowarzyszenia w uroczystościach uczelnianych.


Ważnym wydarzeniem w życiu Uczelni i Stowarzyszenia było zrealizowanie z inicjatywy zasłużonych absolwentów tablicy upamiętniającej profesorów, absolwentów i studentów Uczelni, którzy zginęli bohaterską śmiercią w II wojnie Światowej. Uroczystego odsłonięcia tablicy w holu Uczelni dokonał rektor prof. dr Zbigniew Zakrzewski w dniu 9.09.1961 r.

Poważnymi zadaniami dla władz Stowarzyszenia, wybieranymi na walnych zebraniach, były jubileusze Uczelni 40, 50, 60 i 75 – lecie, przy okazji, których odbywały się Zjazdy Absolwentów.

 • 7 i 8 października 1966 r. odbył się Jubileusz 40 – lecia Uczelni. Zorganizowany z tej okazji Zjazd Absolwentów pod przewodnictwem kol. Zbigniewa Napory pozwolił na uczestniczenie wielu absolwentom w zorganizowanej konferencji naukowej poświęconej konfrontacji przedmiotów nauczania z potrzebami praktyki gospodarczej. Zjazd pozwolił również na odnowienie dawnych więzi koleżeńskich.
 • W 1974 roku dotychczasowa nazwa naszej Uczelni WSE decyzją Rady Ministrów została zmieniona i od tej pory ma nazwę - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • W 1976 roku z okazji Złotego Jubileuszu Akademii odbył się również Zjazd Koleżeński Absolwentów pod przewodnictwem prof. dr Zdzisława Krasińskiego.
 • Jubileusz 60 – lecia AE obchodzony w dniach 5 – 7 września 1986 r. połączony był również ze Zjazdem Koleżeńskim, któremu przewodniczył prof. dr Henryk Mruk.
 • W cztery lata później odbył się w 1990 roku Zjazd Absolwentów z okazji 60 – lecia powołania do życia Stowarzyszenia Absolwentów, zorganizowany wyłącznie wysiłkiem Zarządu. Na Zjeździe tym, w trakcie uroczystości w kościele O. Dominikanów poświęcony został Sztandar Stowarzyszenia, który ufundowany został dzięki staraniom Prezesa Zarządu kol. Władysława Stawskiego i Prezesa Koła Poznańskiego kol. Karoliny Adaszewskiej.
 • W 1995 roku, z okazji 65 – tej rocznicy powstania Stowarzyszenia zorganizowana została konferencja na temat „Roli i zadań stowarzyszeń absolwentów szkół wyższych” z podstawowymi referatami, doc. dra Henryka Graszewicza o działalności Stowarzyszenia Absolwentów AE w Poznaniu i prof. dra Józefa Orczyka o wkładzie absolwentów AE w rozwój społeczno – gospodarczy Wielkopolski.
 • W dniu 8 czerwca 1996 roku z okazji 70 – lecia Uczelni zorganizowano Zjazd Absolwentów pod hasłem „Forum Biznesu”, który skupił przede wszystkim absolwentów zaangażowanych i wyróżniających się wynikami w działalności gospodarczej i społecznej. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczył prof. dr Zdzisław Krasiński.
 • W dniu 14 października 2000 roku odbyła się z okazji 70 –cio lecia Stowarzyszenia uroczystość w trakcie, której Stowarzyszenie odznaczone zostało „Medalem za zasługi dla Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”. Zorganizowana konferencja naukowa poświęcona była uwarunkowaniom ekonomicznym przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Komitetowi organizacyjnemu Jubileuszu przewodniczył Wiceprezes Zarządu mgr Stanisław Smoczyński.
 • 12 października 2001 r. odbyły się główne uroczystości brylantowego Jubileuszu Akademii, dokładnie w 75 rocznicę pierwszej inauguracji roku akademickiego Uczelni. W nawiązaniu do jubileuszu Uczelni odbył się w dniu 20 października 2001 roku Zjazd Absolwentów. Program zjazdu obejmował mszę św. w kościele O. Dominikanów, złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową w holu AE, uroczyste spotkania absolwentów na terenie MTP, wystąpienie Rektora, odnowienie dyplomów oraz odznaczenia. Poza tym odbyła się konferencja „Forum Biznesu”, a w porze wieczorowej spotkanie towarzysko – integracyjne w sali balowej Hotelu Poznań.
 • 7 października 2006 roku odbył się uroczysty Zjazd Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, połączony z 80 – leciem Uczelni. Temat jubileuszu Uczelni szeroko omówiony jest na łamach biuletynu nr 17 „Absolwenci AE”. Ostatnie lata pracy Zarządu oraz Kół terenowych w Warszawie, Bydgoszczy, Zielonej Górze i w Poznaniu wypełnione były działalnością organizacyjną oraz programową.
 • 9 października 2010 odbędzie się Uroczyste Otwarcie 80-lecia Jubileuszu Stowarzyszenia Absolwentów UEP. 

Przedstawione powyżej najważniejsze momenty z bogatej historii Stowarzyszenia nie obejmują bardzo wielu inicjatyw i działań zarówno Zarządu jak i poszczególnych kół terenowych oraz aktywności szerokiego grona absolwentów, którzy wzbogacali dorobek Stowarzyszenia.

Na zakończenie, tytułem uzupełnienia niniejszej kroniki przedstawiamy:

 1. Listę Prezesów Stowarzyszenia od 1930 roku do dnia dzisiejszego.
 2. Listę osób, które uchwałą Walnego Zebrania SAAE otrzymały za swoje zasługi dla Stowarzyszenia zaszczytny tytuł „Członka Honorowego”.