W dniach 11-12 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja „16th INFINITI Conference on International Finance”. To jedna z najbardziej prestiżowych europejskich konferencji z zakresu finansów, jaka do tej pory została zorganizowana na UEP.

Tegoroczna konferencja INFINITI jest owocem współpracy trzech ośrodków akademickich: Trinity College, Dublin (Irlandia), Monash University, Melbourne (Australia) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Po stronie UEP konferencję koordynowała Katedra Finansów Przedsiębiorstw.

W konferencji wzięło udział ponad 200 osób reprezentujących kilka kontynentów, w tym: Europę, Australię i Amerykę Północną. Aż 80 proc. uczestników stanowili pracownicy nauki z uczelni i instytucji z zagranicy. Zakres tematyczny konferencji był bardzo szeroki. Referaty prezentujące wyniki prac naukowych obejmowały tematykę: finansów międzynarodowych, rynków finansowych, wyceny aktywów, dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, nadzoru korporacyjnego, aspektów behawioralnych oraz wielu innych zagadnień analizowanych na płaszczyźnie finansów międzynarodowych. 

Udział w konferencji stworzył możliwość publikacji artykułów naukowych w czasopismach: International Review of Financial Analysis, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money oraz Finance Research Letters. 
 
INFINITI Conference on International Finance to coroczna międzynarodowa konferencja, której inicjatorem i głównym organizatorem od 2003 roku jest Trinity College Dublin.
 
Gratulujemy pracownikom katedry organizacji konferencji!