11 lipca br. czasopismo "International Journal of Bilingualism" (200 punktów na liście MEiN) opublikowało artykuł „Bilinguals are less susceptible to the bias blind spot in their second language”, napisany wspólnie przez członków Laboratorium HAI (Humans and Artificial Intelligence Laboratory; https://hai.ue.poznan.pl) – dr. Pawła Niszczotę z Katedry Finansów Międzynarodowych i Magdalenę Pawlak, absolwentkę Instytutu Gospodarki Międzynarodowej – oraz naukowca z Uniwersytetu Wrocławskiego – dr. hab. Michała Białka, prof. UWr. Laboratorium HAI powołano w kwietniu 2021 r. z inicjatywy dr. Pawła Niszczoty i dr. Tomasza Grzegorczyka z Katedry Zarządzania Międzynarodowego.


Autorzy artykułu zbadali podatność ludzi na "efekt ślepej plamki" w ich pierwszym (ojczystym) i drugim (obcym) języku. Efekt ślepej plamki opisuje mylną tendencję do uważania, że jest się mniej podatnym na różne błędy niż przeciętna osoba. Wyniki pokazały, że procesowanie informacji w języku obcym zmniejsza efekt ślepej plamki dla psychologicznych, ale nie ekonomicznych uprzedzeń. Artykuł stanowi wkład w badania nad metapoznaniem (myśleniem o myśleniu) i efektem języka obcego.


Artykuł jest dostępny na stronie: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/13670069221110383

Zaakceptowana do druku wersja artykułu jest w otwartym dostępie, na stronie: https://psyarxiv.com/9vu76/


Artykuł powstał na bazie pracy dyplomowej Pani Magdaleny Pawlak, której promotorem jest dr Paweł Niszczota. Prace nad nim zostały sfinansowane z grantu 2017/26/D/HS6/01159 z Narodowego Centrum Nauki.