Artykuł dr. Macieja Beręsewicza i dr. Bartosza Deszczyńskiego pt. The maturity of relationship management and firm performance – A step toward relationship management middle-range theory (za 140 pkt) został opublikowany w czasopiśmie Journal of Business Research. Tekst poświęcony jest dojrzałości w zarządzaniu relacjami i osiąganiu przez przedsiębiorstwa korzyści biznesowych. Znajdują się w nim konkretne wskazówki, co zrobić, aby relacyjny model biznesowy przyniósł wymierne korzyści w praktyce biznesowej.

Relacyjny model biznesu ma wielu zwolenników wśród naukowców i menedżerów. Niestety, powierzchowne rozumienie tej koncepcji sprawia, że trudno jest oddzielić przedsiębiorstwa rzeczywiście zorientowane relacyjnie od tych, które jedynie deklarują, że relacje są dla nich ważne, podczas gdy w rzeczywistości koncentrują się na bieżących transakcjach. Jak dotąd, badania nad wpływem relacyjnego modelu biznesu na osiąganie trwałej przewagi konkurencyjnej prowadzone były bez zdefiniowania statusu dojrzałości przedsiębiorstwa w zarządzaniu relacjami. Artykuł zapełnia tę lukę badawczą. Wieloetapowa analiza materiału empirycznego zebranego wśród 608 polskich przedsiębiorstw, wykorzystująca eksploracyjną metodę poszukiwania powiązań pomiędzy zmiennymi w formie koszyka reguł (asocjacji), pozwoliła na sformułowanie definicji dojrzałości w zarządzaniu relacjami o praktycznym zastosowaniu. Bazuje ona na konkretnych, kluczowych praktykach biznesowych stosowanych przez przedsiębiorstwa charakteryzujące się trwałą przewagą konkurencyjną. W ten sposób artykuł stanowi wkład w rozwój teorii zarządzania relacyjnego średniego zasięgu.

Artykuł będzie dostępny za darmo do połowy sierpnia 2021 r. pod adresem:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296321004367?dgcid=author