Nakładem wydawnictwa Routledge ukazała się książka pt. „Corporate Social Responsibility and Sustainability. From Values to Impact” przygotowana pod redakcją zespołu, w skład którego weszły naukowczynie UEP: dr hab. inż. Magdalena Kaźmierczak, prof. UEP oraz dr hab. Magdalena Stefańska, prof. UEP.

Routledge to jedno z najbardziej prestiżowych wydawnictw naukowych na świecie, a zarazem jedno z najwyżej punktowanych przez polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki (poziom II wg Listy Wydawnictw MEiN, co z uwzględnieniem zwyżki dla dziedziny nauk społecznych oznacza 300 pkt).

Monografia przedstawia wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem przejścia od wartości do wpływu. Wartości odgrywają ważną rolę w świecie biznesu oraz kształtują odpowiedzialne podejście organizacji do zarządzania. Sięganie po wyższe wartości nie wyklucza możliwości powiększania zysków, bogacenia się i rozwoju organizacji. Jednak pilne i wciąż nierozwiązane wyzwania współczesnego świata pokazują, że istnieją znaczne rozbieżności między deklaracjami organizacji na temat przyjętych wartości a ich rzeczywistym wpływem. Pandemia COVID-19, globalizacja 4.0, katastrofa klimatyczna i cele zdefiniowane w Sustainable Development Goals (SDGs) stanowią nowe wyzwania dla współczesnych organizacji. W efekcie biznes jest zarówno częścią problemu, jak i jego rozwiązaniem. Trzeba zatem szybko i skutecznie podejmować działania uwzględniające potencjał odpowiedzialnego biznesu do współtworzenia ludzkiego życia i środowiska.

Przedstawione w niniejszej monografii zarówno rozważania teoretyczne, jak i badania empiryczne wnoszą istotny wkład w teorię i praktykę zarządzania. Książka jest poszerzeniem i wzbogaceniem dotychczasowej wiedzy z zakresu społecznie odpowiedzialnego zarządzania w organizacjach.

To wartościowa publikacja dla badaczy, naukowców, specjalistów i studentów w dziedzinie biznesu i zarządzania, zwłaszcza dla tych, którzy interesują się społecznie odpowiedzialnym zarządzaniem i zrównoważonym rozwojem oraz dla tych, którzy koncentrują się na wpływie działalności biznesowej na środowisko.

Obszar badawczy: Inkluzywne społeczeństwo.


Wyznaczamy trendy w badaniach naukowych.