Doktor Marcin Flotyński z Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych otrzymał Nagrodę Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za najlepszą pracę doktorską. W uzasadnieniu werdyktu jury podkreśliło wysoki poziom merytoryczny jego pracy pt. „Wpływ makroostrożnościowej regulacji płynności długoterminowej na stabilność banków komercyjnych w Polsce”.
Celem konkursu było wyłonienie najlepszych dysertacji z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji, uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej. Rozprawa doktorska została przygotowana w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych pod kierownictwem naukowym prof. zw. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej (promotor) i dr Doroty Wiśniewskiej (promotor pomocniczy).
 
Serdecznie gratulujemy!