Aktualności

Od centrum usług do kreatora IP

Pierwsze miesiące Spółki Celowej UEP.
Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o. powołana została aktem notarialnym z dnia 7 sierpnia 2014 r. Działalność rozpoczęła 30 września 2014 roku. Jej celem jest prowadzenie działań z zakresu transferu wiedzy oraz rozwój współpracy Uczelni z otoczeniem gospodarczym. Założycielem i jedynym udziałowcem Spółki jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza (3-osobowa), Zarząd (1-osobowy).

Spółka funkcjonuje na zasadach centrum zysku. Uczelnia zapewniła środki finansowe na kapitał zakładowy. Finansowanie kosztów operacyjnych Spółki (m.in. wynajem pomieszczenia, wynagrodzenie Zarządu, obsługa księgowa i prawna) odbywa się ze środków wypracowanych przez Spółkę. Pomimo konieczności poniesienia kosztów rozpoczęcia działalności (organizacyjnych i marketingowych) oraz zaledwie 3-miesięcznego roku obrotowego, Spółka zamknęła rok 2014 dodatnim wynikiem finansowym.

Przyjęty model biznesowy zakłada, że w pierwszym roku działalności, Spółka funkcjonuje na zasadach modelu agencyjnego. W modelu tym Spółka pozyskuje projekty w biznesie (w odpowiedzi na zapytanie ze strony przedsiębiorców oraz sama inicjując kontakt), tworzy zespoły, a następnie koordynuje i rozlicza prace. Projekty mają charakter doradczy i badawczo-wdrożeniowy, a w ich realizacji kluczową rolę odgrywa know-how pracowników naukowych i studentów Uczelni.

Dotychczasowe efekty działalności Spółki potwierdzają trafność przyjętych założeń. Spółka przez pierwsze cztery miesiące działalności nawiązała współpracę merytoryczną w konkretnych obszarach z 22 przedsiębiorstwami i pozyskała 9 projektów (w tym 1 dotyczący opracowania strategii innowacyjności dla dużego przedsiębiorstwa, 2 poświęcone rozwojowi innowacji produktowych, 3 ekspertyzy społeczno-ekonomiczne z realizacją dedykowanych badań własnych, 1 dotyczący rozwoju działu jakości dużego przedsiębiorstwa), zatrudniając do ich realizacji 15 naukowców. Efekty projektów w połowie przypadków mogą być wykorzystane w działalności publikacyjnej i dydaktycznej pracowników naukowych.

Działalność w ramach modelu agencyjnego pozwoli Spółce na budowę pozycji rynkowej oraz gromadzenie doświadczeń niezbędnych do przejścia w model kreatora IP, którego celem jest budowanie ekosystemu innowacji i wartości. W modelu tym Spółka angażuje się w tworzenie spółek odpryskowych dla pracowników naukowych i studentów, tworzy giełdę inwestycyjną dla absolwentów i partnerów biznesowych, współtworzy z firmami lokalnymi centra badawczo-rozwojowe, angażuje się jako konsorcjant w projekty badawcze ze środków publicznych (m.in. PO IR) oraz współpracuje z kadrą naukową w zakresie wyznaczania przyszłościowych kierunków badań.

Pierwsze działania w kierunku wdrożenia modelu kreatora IP zostały już podjęte. W Spółce prowadzone są intensywne prace nad uruchomieniem dwóch spółek komercjalizujących technologie opracowane przez pracowników naukowych (Wydział Towaroznawstwa) oraz trzech spółek mających wprowadzić na rynek produkty bazujące na innowacjach produktowych rozwijanych przez studentów.

Więcej informacji o działalności Spółki Celowej UEP: http://scuep.pl/