Uczymy już od 34 750 dni
Aktualności

Opłaty za drugi kierunek wstrzymane

Komunikat o wstrzymaniu opłat za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych.

Komunikat nr 13/2014
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie: stanowiska Uczelni w kwestii pobierania opłat na studiach stacjonarnych 

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 roku (sygn. akt K 35/11), który uznał przepisy dotyczące odpłatności za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej oraz przepisy odnoszące się do odpłatności za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS za niezgodne z Konstytucją, wskazując jednocześnie, że utracą one swą moc obowiązującą dopiero z dniem 30 września 2015 roku, a nadto ze względu na trwające prace nad nowelizacją przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie zasad wnoszenia opłat na studiach stacjonarnych, władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu postanowiły wstrzymać się z pobieraniem wyżej wymienionych opłat do czasu jednoznacznego ustalenia kryteriów pobierania tychmopłat przez ustawodawcę, w oparciu o uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Niezwłocznie po ustaleniu wiążących wytycznych w wyżej wskazanym zakresie Uczelnia podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu wprowadzenia odpowiednich zmian w swoich wewnętrznych regulacjach, dotyczących pobierania opłat za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych oraz za przekroczenie dodatkowego limitu punktów ECTS na studiach stacjonarnych (art. 99 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz art. 170a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym), jak również we wzorcach i zawartych już ze studentami umowach o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

REKTOR

(prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP)